Bài viết mới

Linh mục đã qua đời

Stt Tên thánh, tên gọi Sinh Chịu chức Qua đời Phần mộ
1 Jabato Ba Tuyên Vườn thánh Đạo Ngạn
2 Cha Thận Vườn thánh Đạo Ngạn
3 Gioan Baotixita Oanh Vườn thánh Đại Lãm
4 Cha Tuần Vườn thánh Sen Hồ
5 Cha Nhã Vườn thánh Hữu Bằng
6 Phêrô Liêm 1887 Vườn thánh Thống Nhất
7 Cha Nhã 24/3/1911 Nhà thờ Ngọ Xá
8 Giuse Phạm Văn Bộ 1923 Vườn thánh Bắc Giang
9 Giuse Sacredos Vũ Lý 31-11-1923 Vườn thánh Vinh Tiến
10 Giuse Sỹ 3/1/1933 Nhà thờ Tử Đình
11 Cosma Hoàng Thế Liệu 1931 1934 Khuôn viên nhà thờ Xuân Lai
12 Gioakim Tuần 29/7/1940 Nhà thờ Thiết Nham
13 Đaminh Nguyễn Duy Hinh 21/6/1945 Nhà thờ Ngọ Xá
14 Gioakim Thuần 1947 Vườn thánh Đại Lãm
15 Tôma Vũ Ngọc Bích 1947 Vườn thánh Văn Thạch
16 Đaminh Trần Đình Đóa 1950 Nhà thờ Tiên Nha
17 Đaminh Nguyễn Bá Kỳ 28/12/1951 Vườn thánh Thọ Ninh
18 Phêrô Phạm Văn Dự 1911 16/6/1951 Nhà thờ Ngọ Xá
19 Giuse Kim 26/8/1952 Nhà thờ Tân An
20 Đaminh Đinh Đồng Phượng 1952 Vườn thánh Văn Thạch
21 Vicentê Nguyễn Đức Cần 1878 1913 1954 Vườn thánh Vinh Tiến
22 Đaminh Nguyễn Văn Chúc 7/1/1955 Vườn thánh Đại Lãm
23 Giuse Trần Minh Thu 1955 Vườn thánh Tử Nê
24 Giuse Vũ Đình Năng 1958 Vườn thánh Bắc Giang
25 Phêrô Phạm Huy Niêm 1881 1959 Vườn thánh Bắc Giang
26 Nguyễn Quang 1883 1964 Vườn thánh Dân Trù
27 Giuse Lê Bá Cầm 16/1/1966 Nhà thờ Trung Xuân
28 Đaminh Nguyễn Văn Quyền 16/12/1974 Khuôn viên Nhà thờ Tử Nê
29 Đaminh Hoàng Nghĩa Châu 1888 21/12/1974 Vườn thánh Bắc Giang
30 Giuse Ngô Văn Yên 14/1/1982 Xứ Tử Đình – Xóm Mới
31 Giuse Phạm Quang Chiêu 16/6/1983 Khuôn viên nhà thờ Tân Cương
32 Giuse Nguyễn Tiến Giản 11/10/1941 13/7/1964 4/8/1988 Vườn thánh Chính tòa
33 Maria Đaminh Lê Đăng Ảnh 1/1/1950 11/7/1979 8/10/2012 Vườn thánh Chính tòa
34 Giuse Nguyễn Bá Chinh 8/3/1925 8/9/1954 3/4/2015 Khuôn viên nhà thờ Oánh
35 Giuse Bùi Xuân Bính 8/12/1949 29/6/1998 14/4/2016 Vườn thánh Lập Trí
36 Giuse Hoàng Trọng Hựu 5/10/1952 1/1/2008 16/12/2018 Vườn thánh Hữu Bằng
37 Giuse Phạm Sĩ An 16/3/1940 29/6/1964 16/2/2020 Vườn thánh Chính tòa 
38 Phêrô Nguyễn Trọng Quý 15/1/1929 29/6/1958 11/9/2020 Vườn thánh Chính tòa
39 Đaminh Bùi Văn Sáu 11/10/1949 29/6/1998 15/4/2022 Vườn thánh Lập Trí
40 Vicente Nguyễn Hải Du 2/3/1952 31/3/2012 8/6/2022 Vườn thánh Đồng Chương
41 Vincente Mai Viết Long 1/1/1954 31/3/2012 6/7/2022 Vườn thánh Tân Cương

About Nguyen Nguyen