Lễ Ban Ngày

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa”.
(Ga 1,1)

 BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10

“Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!

Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Đáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

  1. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Đáp.
  2. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Đáp.
  3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! – Đáp.
  4. Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: Dt 1, 1-6

“Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Đấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con” ? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”

Đó là lời Chúa.

 

Tin mừng: Ga 1,1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

 Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

 và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

 và không có Người,

 thì chẳng có gì được tạo thành.

 Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,

 và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

 và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,

 tên là Gio-an.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,

 để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng,

 nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,

 ánh sáng đến thế gian

 và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian,

 và thế gian đã nhờ Người mà có,

 nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình,

 nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,

 thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,

 cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,

 hoặc do ước muốn của người đàn ông,

 nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm

 và cư ngụ giữa chúng ta.

 Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,

 vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

 là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:

 “Đây là Đấng mà tôi đã nói:

 Người đến sau tôi,

 nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

16 Từ nguồn sung mãn của Người,

 tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,

 còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;

 nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

 và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,

 chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.