Thứ Hai Tuần III – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1                   2 Sm 5,1-7.10

Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp ông Đa-vít tại Khép-rôn và thưa : “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài : ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en’.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp ông tại Khép-rôn. Ông Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

4 Ông Đa-vít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và trị vì bốn mươi năm. 5 Tại Khép-rôn, vua trị vì Giu-đa bảy năm sáu tháng. Tại Giê-ru-sa-lem, vua trị vì toàn thể Ít-ra-en và Giu-đa ba mươi ba năm.

6 Vua và người của vua tiến về Giê-ru-sa-lem đánh người Giơ-vút là dân bản xứ. Chúng nói với vua Đa-vít : “Ông sẽ không vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông.” Nghĩa là : “Ông Đa-vít sẽ không vào đây được.” 7 Vua Đa-vít đã chiếm được đồn luỹ Xi-on, đó là Thành vua Đa-vít. 10 Vua Đa-vít ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, ở với vua.

Đáp ca                   Tv 88,20.21-22.25-26 (Đ. c.25a)

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

20Xưa Chúa dùng thị kiến
phán bảo những người hiếu trung rằng :
Ta phù trợ một trang dũng sĩ,
cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

21Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong người ;22Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

25Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.26Thế lực Người, ta cho trải dài đến Đại Dương,
chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín.

Tung hô Tin Mừng                   x. 2 Tm 1,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                    Mc 3,22-30

Xa-tan đã tận số.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

22 Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28 “Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” 30 Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

 

Suy niệm (Lm Phaolô Đào Văn Trường)

Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia làm hai phần:

Phần thứ nhất nói về lời loan báo đầu tiên của Đức Giê-su: Mở đầu Tin Mừng, Chúa Giê-su xuất hiện như một ngôn sứ với lời loan báo: Nước trời đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Lời mời gọi sám hối này tiếp nối với những lời loan báo của các ngôn sứ trong Cựu ước.  Trong suốt lịch sử của dân tộc It-ra-el, Thiên Chúa không ngừng mời gọi họ hoán cải, trở về với Chúa. Dù được cảnh cáo nhưng họ vẫn tiếp tục phạm tội, dù đã chứng kiến biết bao điều vĩ đại Chúa làm nhưng họ vẫn không tin. Họ từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại, sống ngược lại với các giới răn. Tuy nhiên, có một điểm mới trong lời loan báo của Chúa Giê-su là: Anh em hãy tin vào Tin Mừng. Tin Mừng ở đây là chính Chúa Giê-su, Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại để nhờ Người mà chúng ta được cứu độ và điều Chúa muốn nơi chúng ta là hãy tin vào Người.

Phần thứ hai nói về lời mời gọi đầu tiên của Chúa Giê-su: Trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, Chúa Giê-su không đi một mình nhưng Người kêu gọi các môn đệ để cộng tác, chia sẻ và tiếp nối sứ mạng của Người. Bốn môn đệ đầu tiên đã đáp lại một cách mau mắn lời mời gọi của Chúa Giê-su: Hãy theo Thầy. Các ông can đảm từ bỏ tất cả những gì thân thiết, quen thuộc, an toàn để dấn bước theo một Đấng chẳng có gì đảm bảo chắc chắn, đó là huyền nhiệm của ơn gọi. Các tông đồ có lẽ là những người đầu tiên đã cụ thể hóa lời loan báo của Chúa Ki-tô: Hãy tin vào Tin mừng. Các ông đáp trả lại bằng lòng tin tưởng tuyệt đối vì các ông cảm nhận được tình yêu của một Đấng đã “đi dọc” bờ biển để rồi thấy và chọn mình, Đấng ấy biết rõ các ông và Người chọn các ông theo ý muốn của Người.

Lạy Chúa, đứng trước lời mời gọi của Chúa chúng con thường đặt ra vô số câu hỏi vì sao và chúng con muốn có câu trả lời tường tận hay một sự đảm bảo để tiến tới. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn nhận ra tình yêu của Chúa trong cuộc đời, nhờ đó chúng con biết mau mắn đón nhận thánh ý Chúa trong đức tin, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng con cũng xác tín rằng Chúa luôn dành cho chúng con những điều tốt nhất. Theo Chúa là chúng con bước vào một cuộc phiêu lưu, là chấp nhận lội ngược dòng nhưng xin giúp chúng con biết can đảm dấn bước cùng Chúa cho đến cùng.