Thứ Tư Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1

Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn là Đức Ki-tô.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

18 Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. 19 Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô. 20 Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. 21 Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

22 Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. 23 Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, 24 vì mọi phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ ; cỏ thì khô, hoa thì rụng ; 25 Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.

Đáp ca

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

12Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi !13Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

14Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.15Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

19Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.20Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

32 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình : 33 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người, và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” 37 Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38 Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” 39 Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giê-su bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em ; 44 ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Lý tưởng cao cả nhất của Kitô giáo là phục vụ trong khiêm tốn. Chúa Giêsu ở giữa chúng ta như một người tôi tớ. Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình, để cùng Ngài đi vào con đường thập giá bằng đời sống phục vụ mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ và người Do Thái ngày xưa, đã mong chờ Chúa là Đấng cứu tinh uy quyền và đầy sức mạnh. Nhìn thấy phép lạ Chúa thực hiện, cảm nhận uy tín trong lời Chúa giảng dạy, họ hy vọng một cuộc đổi mới, và họ sẽ được vinh quang. Nhưng chính lúc tưởng rằng sắp đạt tới tột đỉnh uy quyền, thì các ông lại ngỡ ngàng thất vọng khi nghe Chúa nói đến cái chết. Lạy Chúa, quyền bính mà Chúa thiết lập là thứ quyền bính của phục vụ. Cái chết của Chúa trên thánh giá là đỉnh cao của phục vụ, như một tên nô lệ. Nếu một người nô lệ sống là sống cho người khác, và chết cũng là chết cho người khác, thì Chúa đã chấp nhận sống và chết như một tên nô lệ.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đang phục vụ con nơi bàn tiệc Thánh, Chúa phục vụ con nơi bà tiệc Lời Chúa, và bàn tiệc Thánh Thể. Chúa đã hoán đổi địa vị một cách bất ngờ. Con được trở thành người ngồi bàn, còn Chúa tự nguyện đi lại hầu hạ con. Chúa đã dọn bữa sẵn sàng và mời con hưởng dùng. Con xin dâng lời tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con biết sống tinh thần phục vụ theo kiểu của Chúa: muốn làm lớn thì phải làm nhỏ. Xin giúp con biết khám phá rằng: cuộc sống không phải để hưởng thụ, nhưng là để phục vụ. Và trong phục vụ, con sẽ có hạnh phúc. Bởi vì nếu con thông phần vào thập giá của Chúa thì con cũng được chia phần sự sống phục sinh với Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”.

Suy niệm 2: Lm Phêrô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm qua, thánh Mác-cô thuật lại ông Phêrô hỏi Chúa: “chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?”. Còn Tin mừng hôm nay, ngay sau lời tiên báo về cuộc Thương Khó lần thứ ba của Chúa, các môn đệ không hề để ý đến con đường cứu độ của Ngài, mà chỉ để ý tới việc theo Chúa để được hưởng thụ. Nên Giacôbê và Gioan đã đến xin được ngồi bên tả, bên hữu Chúa khi Chúa được vinh quang. Khởi đầu con đường theo Chúa, các ông còn mang nặng óc trần tục. Các ông chỉ nghĩ là theo Chúa để được sung túc, được cung phụng và được người khác phục vụ.

Chúa biết rõ đó là tâm lý tự nhiên của con người. Đây không phải chỉ là mong muốn của hai anh em Giacôbê và Gioan, nhưng não trạng chung của cả các tông đồ. Vì 10 ông kia cũng tỏ thái độ tức tối với 2 ông này.

Nhân cơ hội ấy, Chúa đã chỉ cho họ thấy vai trò của người lãnh đạo phải vượt trên những cám dỗ của bản thân, chỉ muốn có chỗ đứng để trục lợi, để ăn trên ngồi chốc, chỉ muốn thống trị người khác, chỉ muốn được người khác phục vụ,… mà không muốn phục vụ tha nhân. Chính vì thế, Chúa muốn sửa sai quan niệm của họ về vai trò của người lãnh đạo khi Ngài nói: “Ai Muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy ý thức rằng: Vai trò của người lãnh đạo thực chất chỉ là một sự phân công công việc để điều khiển gia đình hay trong cộng đoàn, hoàn toàn không phải là để vụ lợi cho bản thân, càng không phải lạm quyền để thống trị. Hãy phục vụ vì Chúa và vì lợi ích của tha nhân.

Khi chúng ta nhận ra được vai trò của người lãnh đạo như thế, ta mới thực sự trở nên người phục vụ mọi người, mới hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo, điều khiển gia đình mà Chúa trao phó cho ta và mới thực sự trở nên giống Chúa. Amen.

Suy niệm 3: Lm Anre Nguyễn Quốc Vệ

Tại sao Chúa Giêsu, Đấng Messia, phải chịu đau khổ và chết cho chúng ta? Chúa Giêsu tự gọi mình là “Con Người” vừa để đồng nhất mình với thân phận con người của chúng ta, phải chịu đau đớn, chịu chết, vừa với sứ mệnh thiêng liêng của mình là khôi phục thế giới về vinh quang mà Thiên Chúa đã dự định từ buổi đầu tạo dựng. ‘Con Người’ là danh hiệu tiên tri dành cho Đấng Mê-si-a được ghi trong lời tiên tri Đa-ni-ên (X. Dn 7, 13-14). Vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái đang tìm kiếm một Đấng Mê-si-a sẽ giải phóng họ khỏi ách thống trị áp bức của La Mã. Chúa Giêsu đến để giải thoát con người khỏi sự áp bức tồi tệ nhất, sự bạo ngược của nô lệ cho tội lỗi, Satan và sự chết. Chúa Giêsu đến để đưa chúng ta vào mối tương quan giao ước mới với Thiên Chúa, giao ước này không kết thúc bằng cái chết nhưng dẫn đến hòa bình, niềm vui vĩnh cửu và sự sống mới dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa mang lại sự sống và tự do. Xin hãy biến con thành tôi tớ tình yêu của Chúa, để con có thể tìm cách phục vụ hơn là được phục vụ, và chia sẻ chiến thắng của Chúa trên tội lỗi, đau khổ và cái chết. Amen.