Bối cảnh phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 1 tháng 5.2024

1. Bối cảnh phép lạ: Bỏ đám đông ở lại, các môn đệ chở Đức Giêsu sang bờ bên kia và cũng có những thuyền khác cùng đi theo Người.

Điều ấy cho thấy: đây là một đoàn thuyền vượt biển của những con người đầy trải nghiệm với sóng gió bão táp.

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang