Các bài hát đã được Đức cha Imprimatur

Các bài hát đã được Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục giáo phận Bắc Ninh Imprimatur (cho phép dùng trong phụng vụ) trong thời gian qua.

Ngày 7.3.2024

Tên bài hát Tác giả
Tôn vinh thánh Đaminh Cẩm Sr. Maria Hồng Loan
Ca mừng thánh Hermosilla Liêm Sr. Maria Hồng Loan
Alleluia (Chỉ dùng trong giáo phận) Bổ sung Huy Hoàng

 

Ngày 16.3.2024

Tên bài hát Tác giả
Tri ân Mẹ Ngọc Thắng
Thần Linh Chúa Ngọc Thắng
Xin dâng lên Cha Ngọc Thắng
Dâng Cha tình yêu Ngọc Thắng
Chúa Xuân Ngọc Thắng

 

Ngày 13.4.2024

Tên bài hát Tác giả
Nhiệm mầu thời gian Sr. Maria Hồng Loan
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi Văn Cầu
Đức Mẹ dâng mình Sr. Maria Hồng Loan
Thánh Phê-rô Tự, chứng nhân kiên cường Hiếu Vũ
25 năm hồng ân linh mục Giang Ân

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh