Các Giáo hạt

Giáo hạt Bắc Giang

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Phong

__________________________________________________________________

Giáo hạt Bắc Ninh

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Khiêm

__________________________________________________________________

Giáo hạt Nội Bài

Linh mục quản hạt: Đaminh Vũ Quang Chí

__________________________________________________________________

Giáo hạt Thái Nguyên

Linh mục quản hạt: Giuse Đinh Văn Thành

__________________________________________________________________

Giáo hạt Tuyên Quang

Linh mục quản hạt: Giuse Trần Văn Chỉnh

__________________________________________________________________

Giáo hạt Vĩnh Phúc

Linh mục quản hạt: Phêrô V. Chu Quang Hòa