Caritas Việt nam: Hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta

Hành tinh của chúng ta là nhà cho hàng triệu chủng loại. Thượng Đế đã tặng ban rất nhiều sự sống nhưng chúng ta lại đang làm cho chết đi. Chúng ta đang chống lại thiên  nhiên.
Nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên, băng tan ra.
Thức tỉnh trước khi quá trễ…vẫn còn hy vọng.
Cùng nhau chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt. Hãy giữ lấy màu xanh, giảm lượng khí thải, tiết kiệm điện, tiết kiệm giấy, tiết kiệm nước, và hãy trồng cây…

Nguồn: Caritas Việt Nam