Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ (page 30)

Thiếu nhi-Giới trẻ

Các bài cử điệu mẫu của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 13

Bấm vào đây xem các bài cử điệu mẫu của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 13: https://www.youtube.com/watch?v=CYhn2z4qt3E http://www.tonggiaophanhanoi.org/gioi-tre/dai-hoi-gioi-tre-giao-tinh-ha-noi/9323-dai-hoi-gioi-tre-giao-tinh-ha-noi-bai-hat-chu-de-dai-hoi http://vietcatholic.com/News/default.htm Lm. Fx. Truyền Giáo

Read More »