Home / Ban mục vụ / Tu sĩ (page 5)

Tu sĩ

Lòng biết ơn

“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18) Làm sao không nhớ lại với lòng biết ơn Thánh Thần những hình thái phong phú đời sống thánh hiến đã được Ngài khơi lên qua dòng lịch sử và hôm nay còn đang hiện diện trong lòng Giáo hội …

Read More »