Home / Giới thiệu GP / Linh mục đoàn / Linh mục đã qua đời

Linh mục đã qua đời

Linh mục đã qua đời

Stt Tên thánh, tên gọi Sinh Chịu chức Qua đời Phần mộ 1 Jabato Ba Tuyên Vườn thánh Đạo Ngạn 2 Cha Thận Vườn thánh Đạo Ngạn 3 Gioan Baotixita Oanh Vườn thánh Đại Lãm 4 Cha Tuần Vườn thánh Sen Hồ 5 Cha Nhã Vườn thánh Hữu Bằng 6 …

Read More »