Home / Mến yêu hằng ngày (page 11)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 29.2.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MỘT THẦY THUỐC “CẦN” BỆNH NHÂN Thứ 7, 29-02-2020 (Lc 5, 27-32) Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, Lễ Tro

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, Cảm Thức Tội Lỗi Thứ 3, 25-02-2020 (Mc 9, 30-37) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày – Quà Tặng của Chúa: Ơn Bất Khả Ngộ Thứ 7, ngày 22-02-2020, Mt 16, 13-19  “Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày – Tiếng Thở Dài của Tình Yêu Thứ 2, ngày 17-02-2020 (Mc 8, 11-13) Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 8.2.2020

  Mến Yêu Hằng Ngày, 8.2.2020 Thứ 7, CN IV TN, Mc 6, 30-34 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 7.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, 7.2.2020 Thứ 6, CN IV TN, Mc 6,14-29 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Kẻ khác nói: “Đó …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 6.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày,  6.2.2020 Thứ Năm, CN IV TN, Mc 6,7-13 Khi ấy Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 5.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, 5.2.2020 Thứ Tư, CN 4 TN, Mc 6, 1-6 Khi ấy Ðức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 4.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày,  4.2.2020 Thứ Ba, CN IV TN, Mc 5,21-43 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giarô …

Read More »