Home / Mến yêu hằng ngày (page 13)

Mến yêu hằng ngày

Mến yêu Hằng ngày, 10.10.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 10-01-2020 (Lc 5,12-16) Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 9.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 09-01-2020 (Lc 4,14-22a) Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, …

Read More »