Home / Mến yêu hằng ngày (page 3)

Mến yêu hằng ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 29.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 29-7-2020 (Ga 11,19-27) Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-07-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa đang đến, con lại có thể gặp Cha trong những điều nhỏ bé. Hôm nay, Chúa Giê su giải thích câu chuyện dụ ngôn, kể rằng: Kẻ gieo hạt giống tốt …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 28-07-2020 (Mt 13,36-43) Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 25-07-2020 (Mt 20,20-28) Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 24-07-2020 (Mt 13,18-23) “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.7.2020

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 22-07-2020 (Ga 20, 1-2.11-18) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20.7.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Tạ ơn Cha vì con được trao cơ hội để sống thêm một ngày với Cha. Nguyện xin Cha cho con có thể nhìn thấy Chúa Giê-su ngang qua những người con gặp gỡ. Xin cho con thấy …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-07-2020 (Mt 12, 1-8) Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 13-07-2020 (Mt 10, 34-11,1)   “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 11-07-2020 (Mt 10, 24-33)  “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. “Vậy anh em đừng sợ người …

Read More »