Lm. Đaminh Nguyễn Minh Tân

Lm. Đaminh Nguyễn Minh Tân

Cha xứ Ngọ Xá

Sinh năm: 1971

Ngày thụ phong: 01/01/2008

Địa chỉ: Nhà thờ Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang

 

Quá trình mục vụ:

2008-2009: Quản nhiệm Vĩnh Yên

1/2008-4/2009: Quản nhiệm Vĩnh Yên

4/2009-3/2013: Cha xứ Tiểu Lễ

3/2013-7/2018: Cha xứ Tân Cương

7/2018-7/2021: Cha xứ Bắc Giang

7/2021: Cha xứ Ngọ Xá