Diễn tiến phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 2 tháng 5.2024

A– Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào đến nỗi thuyền đầy nước.

     B Đức Giêsu ở phía đàng lái, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.

        C Các môn đệ nói: Thưa Thầy, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?

A’– Đức Giêsu truyền cho gió và lệnh cho biển: Im đi, câm đi!

    B’ Lập tức gió tắt, biển lặng

        C’ Đức Giêsu nói với các môn đệ: Sao nhát thế? Chưa có lòng tin sao?

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang