Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng +

“Chúng Con Tin Ở Tình Yêu Chúa”

(15/06/1919 – 22/02/2009)

Sinh ngày: 15/06/1919 tại Ninh Bình

Linh mục: 06/06/1949

Bổ nhiệm Giám mục: 05/04/1963

Tấn phong Giám mục: 15/08/1963

Giám mục Chính tòa tiên khởi GP Bắc Ninh: 05/04/1963-23/3/1994

Qua đời: 22/02/2009

Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Hà Nội