Home / Event / CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng

When

28 Tháng Năm, 2023    
All Day

Where

Lễ trọng
Năm A, Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hoặc hát Ca tiếp liên. (Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo † 1859). Hữu Bằng + Ngăm Giáo chầu Thánh Thể., Lễ phục đỏ
Map Unavailable

Bài đọc 1 (Chọn một trong những bài sau đây)      St 11, 1-9

Người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó,

Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất.

Trích sách Sáng thế.

1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. 2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau: “Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. 4 Họ nói: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để  khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”

5 Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. 6 Đức Chúa phán: “Đây, tất cả chúng nó họp thành  một dân,  nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 7  Nào! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa.” 8 Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. 9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.

  

Hoặc: Xh 19, 3-8a.16-20b

Đức Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Xi-nai, trước mắt toàn dân.

Trích sách Xuất hành.

3 Ngày ấy, ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: 4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. 6 Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en.” 7 Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong  dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. 8 Toàn dân nhất trí đáp lại: “Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo.”

16 Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày  đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. 17 Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa; họ đứng dưới chân núi. 18 Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. 19 Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. 20b Đức Chúa ngự xuống trên núi Xi-nai, trên đỉnh núi.

 

Hoặc: Ed 37, 1-14

Các xương khô kia ơi,

Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi, và các ngươi sẽ được sống.

Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Ngày ấy, tay Đức Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy xương cốt. 2 Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. 3 Người bảo tôi: “Hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không?” Tôi thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó.” 4 Bấy  giờ, Người bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy; ngươi hãy bảo chúng: Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. 5  Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: Đây Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. 6  Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ  trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.” 7 Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng  động khi tôi đang tuyên sấm; có sự rung chuyển và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau. 8 Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân; thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. 9 Người lại bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí; tuyên sấm đi, hỡi con người! Ngươi hãy nói với thần khí: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Từ bốn phương trời, hỡi thần khí,  hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi  sinh.” 10 Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên: Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể.

11 Bấy giờ, Người phán với tôi: Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói: “Xương cốt  chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời!” 12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.

 

Hoặc: Ge 3, 1-5

Ta sẽ đổ thần khí trên tôi nam tớ nữ của Ta.

Trích sách ngôn sứ Giô-en.

3.1 Có lời Đức Chúa phán: “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. 2 Trong những ngày  đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ. 3 Ở dưới đất cũng như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. 4 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu, trước khi Ngày của Đức Chúa xuất hiện, Ngày vĩ đại, kinh hoàng.

5 Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ, vì trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người được thoát nạn như lời Đức Chúa đã phán. Và sẽ có những người được Đức Chúa kêu gọi trong số những kẻ còn sống sót.”

 

Ðáp ca        Tv 103, 1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang.

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

 

Bài đọc 2    Rm 8, 22-27

Thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma.

22 Anh em thân mến, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. 24 Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? 25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng   Ga 7, 37-39

Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

37-38 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” 39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.

 

HƠI THỞ THẦN KHÍ (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Trong trời đất, vật chất tồn tại ở 3 thể cơ bản: rắn, lỏng, và khí. Khí vô hình nhưng lại quan trọng nhất. Khí, gió, hơi thở cũng là những hình ảnh diễn tả Chúa Thánh Thần.

  1. Hơi thở sự sống.Không phải ăn hay uống, mà thở mới là điều quan trọng nhất giúp con người sống. Tắt thở thì chết. Không phải người nào, đảng nào, nước nào, mà chính Chúa cho muôn loài khí thở để sống như lời Thánh Vịnh Đáp Ca: “Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên.” Thế nên, khi Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi vào các môn đệ là Chúa trao ban sự sống thần linh biến đổi đời người, con người sống khác hẳn con vật.
  2. Hơi thở sống động.Hơi thở sự sống nối kết các chi thể với nhau làm nên 1 thân thể lành mạnh. Lúc tắt thở cũng là lúc các chi thể bắt đầu quá trình tan rã, rời nhau. Tương tự, Chúa Thánh Thần là sự sống hiệp nhất mọi thành phần trong Hội Thánh. Hơi thở cũng làm cho các chi thể sống động, hoạt động vì ích chung toàn thân thể. Không ai muốn thân mình bị liệt. Chúa Thánh Thần cũng tạo nên sự sống mãnh liệt của Hội Thánh. Trong Hội Thánh, mỗi người hãy là chi thể sống động, đừng dửng dưng nguội lạnh như chi thể bị liệt.
  3. Hơi thở và lời.Lời nói là quà tặng đặc biệt Chúa ban cho con người. Con vật không biết nói. Muốn nói được không chỉ cần miệng lưỡi, thanh quản, mà quan trọng là phải có hơi. Bài đọc 1 diễn tả Chúa Thánh Thần như cơn gió thổi tạo hơi giúp các môn đệ nói được các thứ tiếng khác nhau để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ở đây, lại nhớ bài hát “Tình yêu trên dòng sông Quan Họ” có những ca từ diễn tả rất hay: “Tiếng anh ấm như hơi thở. Em nghe để nhớ suốt đời.”

Xin cho mỗi chúng ta mở rộng lòng hít thở Thần khí Chúa, để can đảm mạnh mẽ sống và yêu thương như Ngài. Amen.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.

Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.

Ghi nhớ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …