Giáo xứ An Tràng Thánh lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -làm phép Tháp Chuông Hiệp Hành

Hôm nay, ngày 19/11/2023, là một ngày rất đặc biệt đối với Giáo xứ An Tràng, khi hân hoan mừng Thánh Lễ Tạ Ơn tại linh đài Đức Mẹ Lộ Đức.