Giáo xứ Dâu

Giáo xứ Dâu từng là một giáo xứ bề thế của giáo phận trong những năm trước chiến tranh. Giáo xứ được thành lập năm 1936 với 12 họ đạo trực thuộc. Tuy nhiên, trải qua nhiều thăng trầm, hiện nay xứ Dâu còn 3 giáo họ là Dâu, Ngọc Khám và Tứ Cờ.

Năm thành lập: 1936.

Bổn mạng: Thánh Albertô (15/11).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: