Gx Tử Nê: Thiệp mời Lễ bổn mạng và khánh thành nhà mục vụ

THIỆP MỜI DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – BẢO TRỢ HỌ NHÀ XỨ TỬ NÊ

 KHÁNH THÀNH NHÀ MỤC VỤ TỬ NÊ

1fanb09417es2[1]

Lm. Fx Nguyễn Văn Huân

Chính xứ Tử Nê