Hình ảnh công tác chuẩn bị Đại Hội giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIX | ngày 20.11.2023