Kết thúc phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 3 tháng 5.2024

Kết thúc phép lạ: – Các ông kinh hoàng và nói: Ông này là ai mà gió và biển cũng phải tuân lệnh?

Tin liên quan