Lịch tháng 1-2024

NĂM DƯƠNG LỊCH 2024

THÁNG GIÊNG

Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội: Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong các cộng đoàn Kitô hữu, khám phá ra sự phong phú của những nghi lễ truyền thống khác nhau trong lòng Giáo Hội Công giáo.

01 Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Được cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình. Tr 20   -11

LƯU Ý:

Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:

  1. không được cử hành các lễcầu hồn hằng ngày(IM 381);
  2. chỉ được cử hành các lễtuỳ nhu cầuhay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. được cử hành cáclễ nhớ không bắt buộcvề vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
02 Thứ Ba. Thánh vịnh tuần I. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28 ;  Ga 1,19-28. Tr  21

 

03 Thứ Tư đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu. 1 Ga 2,293,6 ; Ga 1,29-34. (Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11 ; Lc 2,21-24). Tr  22
04 Thứ Năm đầu tháng. 1 Ga 3,7-10 ; Ga 1,35-42. Tr  23
05 Thứ Sáu đầu tháng. 1 Ga 3,11-21 ;  Ga 1,43-51. Tr  24
06 Thứ Bảy đầu tháng. 1 Ga 5,5-13 ; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38). Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH. Các bài đọc chính ngày lễ. Tr  25
07 CHÚA NHẬT. CHÚA HlỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục).

Bắc Kạn chầu Thánh Thể.

Tr  26

GIÁO HUẤN SỐ 6

BÍ TÍCH THÊM SỨC TRONG NHIỆM CỤC CỨU ÐỘ (tt)

Thiên Chúa không những ban tràn đầy Thánh Thần cho Ðấng Mêsia, mà còn ban cho toàn thể dân của Ðấng Mêsia. Nhiều lần, Ðức Kitô đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ (x. Lc 12,12; Ga 3,5-8); Người đã thực hiện lời hứa đó trong ngày Phục Sinh và sau đó, công khai trong ngày lễ Ngũ Tuần. Ðược tràn đầy Thánh Thần, các tông đồ bắt đầu rao giảng “những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11). Phêrô công bố: việc Thánh Thần được ban xuống là dấu chỉ của thời đại Ðấng Mêsia (x. Cv 2,17-18). Ai tin lời rao giảng của các tông đồ và nhận phép rửa, cũng nhận được hồng ân Thánh Thần (Cv 2,38).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1287).

08 Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay Is 12,2-3 ; 4bcd,5-6 hay 1 Ga 5,1-9) ; Mc 1,7-11. Tr  27

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Trước Mùa Chay)

    “Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

CHÚA NHẬT: Bài đọc NĂM B

Ngày trong tuần: Bài đọc I NĂM CHẴN (II)

09 Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh Vịnh Tuần I. 1 Sm 1,9-20 ; Mc 1,21-28. X  28
10 Thứ Tư. 1 Sm 3,1-10.19-20 ; Mc 1,29-39. X  29
11 Thứ Năm. 1 Sm 4,1-11 ; Mc 1,40-45. X  01

-12

12 Thứ Sáu. 1 Sm 8,4-7.10-22a ; Mc 2,1-12. X  02
13 Thứ Bảy. 1 Sm 9,1-4.17-19 ; 10,1a ; Mc 2,13-17. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, quan án; Giuse Phạm Trọng Tả và Luca Phạm Trọng Thìn, chánh tổng, tử đạo († 1859). X  03
14 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 1 Sm 3,3b-10.19 ; 1 Cr 6,13c-15a.17-20 ; Ga 1,35-42.

Bắc Giang chầu Thánh Thể.

X  04

GIÁO HUẤN SỐ 7

BÍ TÍCH THÊM SỨC TRONG NHIỆM CỤC CỨU ÐỘ (tt)

“Từ đó, theo ý của Ðức Kitô, các tông đồ đặt tay ban Thánh Thần cho các tân tòng để kiện toàn ân sủng Thánh Tẩy (x. Cv 8,15-17;19,5-6). Vì thế, thư Do Thái đã liệt kê giáo lý về Phép Rửa và về nghi thức Ðặt Tay vào số những yếu tố căn bản của huấn giáo. Truyền thống Công giáo đã làm đúng, khi coi việc đặt tay là nguồn gốc của bí tích Thêm Sức, là phương thế lưu truyền hồng ân Thánh Thần trong Hội Thánh” (x. ÐGH Phaolô VI, Tông hiến “Thông dự bản tính Thần Linh”).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1288).

15 Thứ Hai. 1 Sm 15,16-23 ; Mc 2,18-22. X  05
16 Thứ Ba. 1 Sm 16,1-13 ; Mc 2,23-28. X  06
17 Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1 Sm 17,32-33.37.40-51 ;  Mc 3,1-6. Tr  07
18 Thứ Năm. 1 Sm 18,6-9 ; 19,1-7 ; Mc 3,7-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật). X  08
19 Thứ Sáu. 1 Sm 24,3-21 ;  Mc 3,13-19. X  09
20 Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo. 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 ;  Mc 3,20-21. X  10
21 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA. Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo). Gn 3,1-5.10 ; 1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20.

Tân Bình (Tuyên Quang) chầu Thánh Thể.

X  11

GIÁO HUẤN SỐ 8

BÍ TÍCH THÊM SỨC TRONG NHIỆM CỤC CỨU ÐỘ (tt)

Ðể biểu thị rõ hồng ân Thánh Thần, ngoài việc đặt tay, Hội Thánh đã sớm thêm nghi thức Xức Dầu. Việc xức dầu này làm nổi bật danh xưng Kitô hữu là “người được xức dầu”; danh xưng bắt nguồn từ chính Ðức Kitô, “Ðấng được Thiên Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong” (Cv 10,38). Nghi thức Xức Dầu này được giữ đến nay trong nghi lễ Ðông cũng như Tây Phương. Giáo Hội Ðông Phương gọi bí tích này là bí tích Dầu Thánh. Giáo Hội La Tinh gọi là bí tích Thêm Sức, vì bí tích này vừa xác nhận bí tích Thánh Tẩy, vừa củng cố ân sủng Thánh Tẩy.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1289).

22 Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo. Thánh Matteo Alonso Leciniana Đậu và Francesco Gil Federich Tế, linh mục, tử đạo († 1745). 2 Sm 5,1-7.10 ;  Mc 3,22-30. X  12

 

23 Thứ Ba. 2 Sm 6,12b-15.17-19 ;  Mc 3,31-35. X  13
24 Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Sm 7,4-17 ; Mc 4,1-20. Tr  14
25 Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 ; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Tr  15
26 Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 ;  Lc 10,1-9. Tr  16
27 Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ. 2 Sm 12,1-7a.10-17 ; Mc 4,35-41. X  17
28 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Đnl 18,15-20 ; 1 Cr 7,32-35 ; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Ngô Khê + Sông Công chầu Thánh Thể.

X  18

GIÁO HUẤN SỐ 9

BÍ TÍCH THÊM SỨC

Hai truyền thống: Ðông phương và Tây phương

Vào các thế kỷ đầu, bí tích Thêm Sức thường được cử hành chung với bí tích Thánh Tẩy thành một “bí tích kép” theo cách nói của thánh Síprianô. Vì thói quen rửa tội cho trẻ em ngày một thịnh hành và rửa tội vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, vì các giáo xứ nhất là ở miền quê gia tăng, làm cho giáo phận mở rộng, nên vị giám mục không thể hiện diện trong mọi cử hành rửa tội. Nghi lễ Tây Phương tách bí tích Thêm Sức khỏi bí tích Thánh Tẩy một khoảng thời gian để vị giám mục có thể đích thân cử hành bí tích Thêm Sức, kiện toàn bí tích thánh Tẩy. Ðông Phương vẫn giữ thói quen kết hợp hai bí tích trên, do đó vị linh mục rửa tội sẽ ban ngay cho người tân tòng bí tích Thêm Sức. Tuy nhiên, vị linh mục này chỉ có thể cử hành bí tích Thêm Sức với dầu thánh do giám mục thánh hiến (x. Bộ Giáo Luật các Giáo Hội Ðông Phương, khoản 695,1; 696,1).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1290).

29 Thứ Hai. 2 Sm 15,13-14.30 ; 16,5-13a;  Mc 5,1-20. X  19
30 Thứ Ba. Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo († 1860). 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30 ; 19,3 ;  Mc 5:21-43. X  20
31 Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 2 Sm 24,2.9-17 ; Mc 6,1-6. Tr  21