Lịch tháng 4-2024

THÁNG 

Cầu cho vai trò của người phụ nữ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho phẩm giá và sự phong phú của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.

01 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15. Tr  23

-02

02 THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18. [Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo († 1839)]  Tr  24
03 THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 3.1-10 ; Lc 24,13-35. Tr  25
04 THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48. Tưởng nhớ một trăm vị đầu mục Bắc Ninh, tử đạo († 1862). (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).   Tr  26
05 THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục). Tr  27
06 THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15. [Không cử hành lễ thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo († 1857)]. Tr  28
07 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31. [Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo († 1861)].

 Lai Tê + Vân Tập (Vĩnh Phúc) chầu Thánh Thể.

Tr  29

GIÁO HUẤN SỐ 19

AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC?

Tất cả những ai đã lãnh bí tích Thánh Tẩy, nhưng chưa nhận bí tích Thêm Sức, đều có thể và phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Ba bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể tạo thành một thể thống nhất, nên “các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào thời gian thích hợp”. Thiếu bí tích Thánh Thể và Thêm Sức, Thánh Tẩy chắc chắn thành sự và hữu hiệu, nhưng việc khai tâm Kitô giáo vẫn chưa trọn vẹn.

Thói quen trong Giáo Hội Latinh, từ nhiều thế kỷ, lấy “tuổi biết phán đoán” làm chuẩn để lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trong trường hợp nguy tử, Hội Thánh vẫn ban bí tích này cho các trẻ em dù chưa đến tuổi biết phán đoán.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1306-1307).

08 Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. Is 7,10-14 ; 8,10 ; Đt 10,4-10 ; Lc 1,26-38. Tr  30
  LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”  thì bái gối (IM 137).
09 Thứ Ba. Thánh Vịnh Tuần II. Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15. Tr  01   -03

LƯU Ý:

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

  1. không được cử hành các lễcầu hồn hằngngày (IM 381);
  2. chỉ dược cử hành các lễtuỳ nhu cầuhay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. được cử hành cáclễ nhớ không bắt buộcvề vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
10 Thứ Tư. Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21. Tr  02
11 Thứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36. Đ  03
12 Thứ Sáu. Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15. Tr  04
13 Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo. Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21. Tr  05
14 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh Vịnh Tuần III. Cv 3,13-15.17-19 ; 1 Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48.

Minh Dân + Nguyệt Đức chầu Thánh Thể.

Tr  06

GIÁO HUẤN SỐ 20

AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? (tt)

Ðôi khi chúng ta gọi bí tích Thêm Sức là “bí tích dành cho Kitô hữu trưởng thành”, nhưng không vì thế lẫn lộn tuổi trưởng thành trong đức tin với tuổi phát triển tự nhiên; hơn nữa, ân sủng của bí tích Thánh Tẩy là một ơn tuyển chọn nhưng không, không cần “xác nhận” để có hiệu lực. Thánh Tôma nhắc nhở:

“Tuổi thể lý không phải là tiêu chuẩn cho linh hồn. Dù còn nhỏ, người ta có thể đạt tới mức trưởng thành thiêng liêng, như sách Khôn Ngoan dạy: “Sự già giặn đáng kính đâu phải vì trường thọ hay cao niên” (4,8). Vì thế, có nhiều trẻ em, sau khi nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đã anh dũng chiến đấu dù phải đổ máu vì Chúa Kitô” (x. Thánh Tôma Aquinô, Tổng luận Thần học 3,72).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1308).

15 Thứ Hai. Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29. Tưởng nhớ cha Đaminh Bùi Văn Sáu (tạ thế ngày 15-04-2022). Tr  07
16 Thứ Ba. Cv 7,51–8,1a ; Ga 6,30-35. Tr  08
17 Thứ Tư. Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40. Tr  09
18 Thứ Năm. Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51. Tr  10
19 Thứ Sáu. Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59. Tr  11
20 Thứ Bảy. Cv 9,31-42 ; Ga 6,51.60-69. Tr  12
21 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Trung Lai + Yên Mỹ chầu Thánh Thể.

Tr  13

GIÁO HUẤN SỐ 21

AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? (tt)

Ðể lãnh nhận bí tích Thêm Sức, người tín hữu phải được chuẩn bị nhằm kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô, gắn bó chặt chẽ với Chúa Thánh Thần, với hoạt động, hồng ân và lời mời gọi của Người, và hăng hái nhận lấy trách nhiệm tông đồ của Kitô hữu. Do đó, giáo lý Thêm Sức phải cố gắng giúp cho thụ nhân cảm nhận mình thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, thuộc về Hội Thánh toàn cầu cũng như cộng đoàn giáo xứ. Cộng đoàn này có trách nhiệm đặc biệt trong việc chuẩn bị cho những người sắp chịu phép Thêm Sức (x. Nghi thức Thêm sức).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1309).

22 Thứ Hai. Cv 11,1-18 ; Ga 10,1-10. Tr  14
23 Thứ Ba. Thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo. Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30. Tr  15
24 Thứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo. Cv 12,24–13,5a ; Ga 12,44-50. Tr  16
25 Thứ Năm. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14 ; Mc 16,15-20 Đ  17
26 Thứ Sáu. Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6. Tr  18
27 Thứ Bảy. Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục, tử đạo († 1856). Cv 13,44-52 ; Ga 14,7-14. Tr  19
28 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8. [Không cử hành lễ thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh, thầy giảng, tử đạo († 1840)].

Nà Phặc + Yên Lãng chầu Thánh Thể.

Tr  20

GIÁO HUẤN SỐ 22

AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? (tt)

Ðể lãnh nhận bí tích Thêm Sức, người tín hữu phải ở trong tình trạng ân sủng. Họ cần nhờ bí tích Hòa Giải thanh tẩy tâm hồn để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, họ còn phải tích cực cầu nguyện để chuẩn bị đón nhận ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần với tâm hồn vâng phục và sẵn sàng (x. Cv 1,14).

 Cũng như bí tích Thánh Tẩy, người sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức nên tìm một người đỡ đầu, để được trợ giúp trong đời sống thiêng liêng. Nên chọn chính người đỡ đầu rửa tội để nhấn mạnh sự thống nhất của hai bí tích này (x. Nghi thức Thêm sức).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1310-1311).

29 Thứ Hai. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (Hoan), linh mục, tử đạo († 1861). Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26. Tr  21
30 Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a. Tr  22