Lịch tháng 6 – 2024

THÁNG SÁU

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người tị nạn: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người tị nạn, những người phải chạy trốn các cuộc chiến tranh hay sự nghèo đói, họ phải đối diện với những chuyến đi đầy nguy hiểm và bạo lực, được tìm thấy lòng hiếu khách cũng như những cơ hội mới về đời sống trong các quốc gia tiếp đón họ.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Giuse Phạm Quang Túc, giáo dân, tử đạo († 1862). Gđ 17.20b-25 ; Mc 11,27-33. Đ  25   -04

 

02 CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Các xứ họ rước kiệu Cung nghinh và Chầu Thánh Thể. Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26. [Không cử hành lễ thánh Đaminh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo († 1862)].

Chính toà Bắc Ninh chầu Thánh Thể.  

Tr  26

 

GIÁO HUẤN SỐ 27

TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt)

Muốn lãnh nhận bí tích Thêm Sức, người tín hữu tới tuổi khôn, phải tuyên xưng đức tin, đang trong tình trạng ân sủng, có ý muốn lãnh nhận bí tích, sẵn sàng đảm nhận vai trò môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô, trong cộng đoàn Hội Thánh cũng như trong các lãnh vực trần thế.

Nghi thức chính yếu của bí tích Thêm Sức là xức dầu thánh trên trán người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy (Giáo Hội Ðông Phương còn xức dầu trên những phần khác của thân thể), cùng với việc thừa tác viên đặt tay và đọc: “Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần là ấn tín hồng ấn Thiên Chúa” (nghi lễ Latinh), hay “Ấn tín hồng ân là chính Chúa Thánh Thần” (Nghi lễ Byzantin).

Khi bí tích Thêm Sức được cử hành tách khỏi bí tích Thánh Tẩy, chính việc lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi rửa tội, làm nổi bật mối liên hệ giữa hai bí tích này. Bí tích Thêm Sức được cử hành trong Thánh lễ, để nhấn mạnh tính thống nhất của các bí tích khai tâm Kitô giáo.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1319-1321).

03 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, giáo dân, tử đạo († 1862). 2 Pr 1,2-7 ; Mc 12,1-12. Đ  27
04 Thứ Ba. 2 Pr 3,12-15a.17-18 ; Mc 12,13-17. X  28
05 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục († 1840); thánh Đaminh Trần Văn Toại (Toái), ngư phủ; thánh Đaminh Nguyễn Văn Huyên (Huyện), ngư phủ, tử đạo († 1862). 2 Tm 1,1-3. 6-12 ; Mc 12,18-27. Đ  29
06 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục. Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, ngư phủ; thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, ngư phủ; thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương, thu thuế, tử đạo († 1862)2 Tm 2,8-15 ; Mc 12,28b-34. X  01   -05
07 Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9 ; Ep 3,8-12.14-19 ; Ga 19,31-37. [Không cử hành lễ thánh Giuse Trần Văn Tuấn, nông dân, tử đạo († 1862)]. Tr  02
08 Thứ Bảy đầu tháng. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. (Lễ nhớ). Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51.

Tưởng nhớ cha Vinh Sơn Nguyễn Hải Du (tạ thế ngày 08-06-2022).

Tr  03
09 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15 ; 2 Cr 4,135,1 ; Mc 3,20-35. (X).  

KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Ngày dâng Giáo phận Bắc Ninh lên Thánh Tâm Chúa. Phụng vụ Lời Chúa: chính ngày lễ. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).

 Đại Lãm + Lực Tiến chầu Thánh Thể.

Tr  04

GIÁO HUẤN SỐ 28

BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Bí tích Thánh Thể hoàn tất công cuộc khai tâm Kitô giáo. Những người đã được bí tích Thánh Tẩy nâng lên tham dự hàng tư tế vương giả và nhờ bí tích Thêm Sức trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô cách sâu xa hơn, nay nhờ bí tích Thánh Thể được cùng với toàn thể cộng đoàn tham dự vào hy lễ của Chúa Giêsu.

“Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Mình và Máu Người, để nhờ đó, Hy Tế Khổ Giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để ủy thác cho Hiền Thê yêu quý của Người là Hội Thánh tưởng nhớ sự chết và phục sinh của Người: đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc Vượt Qua. Trong tiệc này, chúng ta nhận được Chúa Kitô làm của ăn, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai” (Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vaticanô II, số 47) .

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1322-1323).

10 Thứ Hai. 1 V 17,1-6 ; Mt 5,1-12. X  05
11 Thứ Ba. THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 11,21b-26 ; 13,1-3 ; Mt 10,7-13 (hay Mt 5,13-16). Đ  06
12 Thứ Tư. 1 V 18,20-39 ; Mt 5,17-19. X  07
13

Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Augustinô Phan Viết Huy, binh sĩ; thánh Nicôlaô Bùi Đức Thể, binh sĩ, tử đạo († 1839). 1 V 18,41-46 ; Mt 5,20-26.

Tr  08
14 Thứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32. X  09
15 Thứ Bảy. 1 V 19,19-21 ; Mt 5,33-37. X  10
16 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24 ; 2 Cr 5,6-10 ; Mc 4,26-34. [Không cử hành lễ thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, chánh trương; thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương, chánh tổng; thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân, tử đạo († 1862)].

Bỉ + Lập Trí chầu Thánh Thể.

X  11

 

GIÁO HUẤN SỐ 29

THÁNH THỂ, NGUỒN MẠCH VÀ TỘT ÐỈNH CỦA ÐỜI SỐNG HỘI THÁNH

Bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu”. “Những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích Thánh Thể và qui hướng về đó. Thật vậy, phép Thánh Thể Chí Thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội Thánh, đó là chính Chúa Kitô, Người là mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta” (Sắc lệnh về Ðời sống Linh mục của Công đồng Vaticanô II, số 5).

“Bí tích Thánh Thể biểu thị và thể hiện chính thực chất của Hội Thánh là hiệp thông đời sống với Thiên Chúa và hiệp nhất Dân Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa thánh hóa trần gian trong Chúa Kitô cũng như việc con người trong Thánh Thần, tôn thờ Chúa Kitô và nhờ Người tôn thờ chính Chúa Cha, cùng đạt tới tột đỉnh trong bí tích Thánh Thể” (x. Huấn thị “Mầu nhiệm Thánh Thể”, số 6).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1324-1325).

17 Thứ Hai. Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, thợ mộc, tử đạo († 1862). 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

Kỷ niệm 01 năm (17-06-2023) ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục Chính toà Giáo phận Bắc Ninh. Cộng đoàn giáo phận cầu nguyện cho Đức cha.

X  12
18 Thứ Ba. 1 V 21,17-29 ; Mt 5,43-48. X  13
19 Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ. 2 V 2,1.4.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18. X  14
20 Thứ Năm. Hc 48,1-14 ; Mt 6,7-15. X  15
21 Thứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23. Tr  16
22 Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo. 2 Sb 24,17-25 ; Mt 6,24-34. X  17
23 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38,1.8-11 ; 2 Cr 5,14-17 ; Mc 4,35-41. Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10 ; 1 Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

Đại Từ + Phượng Giáo chầu Thánh Thể.

X  18

GIÁO HUẤN SỐ 30

THÁNH THỂ, NGUỒN MẠCH VÀ TỘT ÐỈNH CỦA ÐỜI SỐNG HỘI THÁNH

Nhờ cử hành bí tích Thánh Thể, ngay từ bây giờ chúng ta được kết hiệp với phụng vụ trên trời và tiền dự vào đời sống vĩnh cửu, “khi Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi sự” (1 Cr 15,28).

Bí tích Thánh Thể vừa đúc kết vừa tổng hợp đức tin công giáo: “Cách suy nghĩ của chúng ta phù hợp với bí tích Thánh Thể, và ngược lại bí tích Thánh Thể xác nhận cách suy nghĩ của chúng ta” (x. Thánh Irênê, Chống lạc giáo 4,18).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1326-1327).

24 Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80. Tr  19
25 Thứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36 ; Mt 7,6.12-14. X  20
26 Thứ Tư. Thánh Dumingo Henares Minh, giám mục, tử đạo; thánh Phanxicô Xaviê Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo († 1838).  2 V 22,8-13 ; 23,1-3 ; Mt 7,15-20. X  21
27 Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tôma Vũ Quang Toán, thầy giảng, tử đạo († 1840). 2 V 24,8-17 ; Mt 7,21-29. X  22
28 Thứ Sáu. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 V 25,1-12 ; Mt 8,1-4. Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10 ; GI 1,11-20 ; Ga 21,15-19. Đ  23
29 Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19. Đ  24
30 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15.2,23-24 ; 2 Cr 8,7.9.13-15 ; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43). [Không cử hành lễ Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo († 1838). Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma].

Ba Bể + Đồng Cờ chầu Thánh Thể.

X  25

  GIÁO HUẤN SỐ 31

BÍ TÍCH THÁNH THỂ ÐƯỢC GỌI BẰNG NHỮNG DANH HIỆU NÀO?

Bí tích Thánh Thể vô cùng phong phú nên được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau, mỗi danh hiệu gợi lên một số khía cạnh:

Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Tạ Ơn, vì đây chính là việc tạ ơn Thiên Chúa. Tân Ước dùng các từ Hy Lạp (x: Lc 22,19; Mt 26,26; Mc 14,22), gợi nhớ lại việc người Do Thái, đặc biệt trong bữa ăn, ca ngợi Thiên Chúa vì những kỳ công Người đã thực hiện: sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1328).