Lịch tháng 9-2024

THÁNG CHÍN

Ý cầu nguyện:

Cầu cho tiếng kêu của trái đất được mọi người lắng nghe: Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta biết lắng nghe bằng con tim, tiếng kêu của trái đất, tiếng kêu của những nạn nhân, do các thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, biết dấn thân bảo vệ thế giới chúng ta đang sinh sống.

01 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.

Núi Ô + Thống Nhất chầu Thánh Thể.

X  29   -07

GIÁO HUẤN SỐ 40

THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tt)

  Các tác giả Phúc Âm Nhất Lãm và thánh Phaolô lưu truyền cho chúng ta bản tường thuật việc thiết lập bí tích Thánh Thể, trong khi thánh Gioan thuật lại những lời của Chúa Giêsu tại hội đường Caphanaum, những lời chuẩn bị cho việc thiết lập bí tích Thánh Thể: Ðức Kitô tự xưng mình là Bánh Hằng Sống từ trời xuống  (x. Ga 6).

Ðức Giêsu chọn lễ Vượt Qua để thực hiện điều Người báo trước ở Caphanaum là ban Mình và Máu Người cho môn đệ:

“Ðã đến ngày lễ Bánh Không men, ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua. Ðức Giêsu sai Phêrô, Gioan đi và dặn: “Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua… Các ông ra đi… và dọn tiệc Vượt Qua. Khi tới giờ ăn tiệc Vượt Qua, Ðức Giêsu vào bàn với các tông đồ. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa”… Rồi Người cầm lấy tấm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Ðây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa mới làm, mà tưởng nhớ đến Thầy”. Rồi tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (x: Lc 22,7-8 ; 13-16 ; 19-20 ; Mt 26,17-29 ;  Mc 14,12-25 ; 1 Cr 11,23-26).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1338-1339).

02 Thứ Hai. 1 Cr 2,1-5 ; Lc 4,16-30. X  30
03 Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 2,10b-16 ; Lc 4,31-37. Tr  01   -08
04 Thứ Tư đầu tháng. 1 Cr 3,1-9 ; Lc 4,38-44. X  02
05 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, trùm họ; thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục, tử đạo († 1838). Lễ nhớ. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu. (Tr). 1 Cr 3,18-23 ; Lc 5,1-11. Đ  03
06 Thứ Sáu đầu tháng. 1 Cr 4,1-5 ; Lc 5,33-39. X  04
07 Thứ Bảy đầu tháng. 1 Cr 4,6b-15 ; Lc 6,1-5. [Được cử hành lễ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA (Tr). Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1, 18-23)]. X  05
08 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ;  Mc 7,31-37. (Không cử hành lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria).

Xuân Hòa + Nhà Thánh Tự chầu Thánh Thể.

X  06

GIÁO HUẤN SỐ 41

THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tt)

Trong bữa Tiệc Ly, khi Ðức Giêsu cùng mừng lễ Vượt Qua với các tông đồ, Người đã đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho lễ Vượt Qua của người Do Thái. Tiệc Ly tiên trưng cho cuộc Vượt Qua mới: trong cuộc tử nạn và phục sinh, Ðức Giêsu vượt qua để về cùng Chúa Cha. Cuộc Vượt Qua này được cử hành trong bí tích Thánh Thể. Bí tích này hoàn tất lễ Vượt Qua của người Do Thái và tiên báo cuộc Vượt Qua cuối cùng của Hội Thánh vào vinh quang của Nước Trời.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1340).

09 Thứ Hai. Thánh Phêrô Claver, linh mục.  1 Cr 5,1-8 ; Lc 6,6-11. X  07
10 Thứ Ba. 1 Cr 6,1-11 ; Lc 6,12-19. X  08
11 Thứ Tư. 1 Cr 7,25-31 ; Lc 6,20-26. X  09
12 Thứ Năm. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1 Cr 8,1-7.11-13 ; Lc 6,27-38. [Lễ Đức Mẹ: GI 4,4-7 (hay Ep 1,3-6.11-12) ; Lc 1,39-47]. X  10
13 Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 9,16-19.22b-27 ; Lc 6,39-42. Tr  11
14 Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17. Đ  12
15 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi). Is 50.5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35.

Ngọc Liễn + Thạch Đà chầu Thánh Thể.

X   13

GIÁO HUẤN SỐ 42

THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tt)

Khi Ðức Giêsu truyền lặp lại những cử chỉ và lời nói của mình “cho tới khi Người lại đến” (1Cr 11,26), Người đòi hỏi không những phải nhớ đến Người và những gì Người đã làm, nhưng còn muốn các tông đồ và những người kế nhiệm phải cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc sống, cái chết, việc phục sinh và lên trời về với Chúa Cha của Người để cầu bầu cho chúng ta.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1341).

16 Thứ Hai. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Cr 11,17-26.33 ; Lc 7,1-10. Đ  14
17 Thứ Ba. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh và thánh Hildegardis Bingensis, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo († 1798). 1 Cr 12,12-14.27-31a ; Lc 7,11-17. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Hc 42,15-16 ; 43,1-2.6-10 ; Mc 10,13-16. X  15
18 Thứ Tư. Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo († 1840). 1 Cr 12,31 hay 13,13 ; Lc 7,31-35. X  16
19 Thứ Năm. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo. 1 Cr 15,1-11 ; Lc 7,36-50. X  17
20 Thứ Sáu. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chong Hasang và các bn, t đo. L nh. Thánh Jean Charles Cornay Tân, linh mục, tử đạo († 1837). 1 Cr 15,12-20 ; Lc 8,1-3. Đ  18
21 Thứ Bảy. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG Đ, TÁC GI SÁCH TIN MNG. L kính. Thánh Phanxicô Xaviê Jaccard Phan, linh mục; thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo († 1838). Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13. Đ  19
22 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16 4,3 ; Mc 9,30-37.

Vinh Tiến + Yên Tập (Bắc Giang) chầu Thánh Thể.

X  20

GIÁO HUẤN SỐ 43

“ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY”

Ngay từ đầu, Hội Thánh đã trung thành tuân giữ mệnh lệnh của Chúa. Sách Công Vụ Tông Ðồ tường trình về Hội Thánh tại Giêrusalem như sau:

“Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… ngày ngày siêng năng tới đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ” (Cv 2,42.46)

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1342).

23 Thứ Hai. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Cn 3,27-34 ; Lc 8,16-18. Tr  21
24 Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13 ; Lc 8,19-21.

Tưởng nhớ Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến (tạ thế ngày 24-09-2006). Cộng đoàn giáo phận cầu nguyện cho Đức cha và các Đấng tiền nhiệm đã qua đời.

X  22
25 Thứ Tư. Cn 30,5-9 ; Lc 9,1-6. X  23
26 Thứ Năm. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo. Gv 1,2-11 ; Lc 9,7-9.

Hôm nay lễ Bổn mạng Đức cha Cosma, nguyên Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Cộng đoàn giáo phận cầu nguyện cho Đức cha.

X  24
27 Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Gv 3,1-11 ; Lc 9;18-22. Tr  25
28 Thứ Bảy. Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo. Gv 11,912,8 ; Lc 9,43b-45. X  26
29 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48. (Không cử hành lễ các Tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael).

Đình Tổ + Phúc Xuân chầu Thánh Thể.

X  27

GIÁO HUẤN SỐ 44

“ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY” (tt)

Ðặc biệt các Kitô hữu tụ họp “để bẻ bánh” (Cv 20,7) vào “ngày thứ nhất trong tuần”, nghĩa là ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Phục Sinh. Từ đó, việc cử hành bí tích Thánh Thể vẫn tiếp nối với cùng một cấu trúc cơ bản trong toàn Hội Thánh cho đến ngày nay. Bí tích Thánh Thể luôn là trung tâm của đời sống Hội Thánh.

Như vậy, qua các thánh lễ, dân lữ hành của Thiên Chúa công bố mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Giêsu “cho tới khi Người lại đến” (1 Cr 11,26) và “theo con đường hẹp của thập giá” (x. Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của Công đồng Vaticanô II, số 1), để tiến vào bàn tiệc thiên quốc; bấy giờ, những người được tuyển chọn sẽ đồng bàn trong Nước Chúa.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1343-1344).

30 Thứ Hai. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. G 1,6-22 ; Lc 9,46-50. Tr  28