Home / Locations

Locations

Chúa nhật Mùa Vọng

Năm A
Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12
Lễ phục tím
No upcoming events

CN

Năm A
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47 ; 1 Pr 1,3-9 ; Ga 20,19-31. Trung Lai + Yên Mỹ chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

Chúa nhật 2 Phục sinh - 16 Tháng Tư, 2023 - All Day

See All

CN

Năm A
Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22b-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35. Nà Phặc + Yên Lãng chầu Thánh Thể
Lễ phục trắng

Next Event

Chúa nhật 3 Phục sinh - 23 Tháng Tư, 2023 - All Day

See All

CN

Năm A
Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10. Tháp Dương + Vĩnh Ngọc chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

Chúa nhật 4 Phục sinh - 30 Tháng Tư, 2023 - All Day

See All

CN 2 MV Năm A

Năm A
Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12. Nhã Lộng chầu Thánh Thể.
Lễ phục tím
No upcoming events

CN 3 MV

Năm A
Thánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Is 35,1-6a,10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11. Bạch Xa chầu Thánh Thể.
Lễ phục hồng
No upcoming events

CN 4 TN

Năm A
Thánh vịnh tuần IV. Xp 2,3 ; 3,12-13 ; 1 Cr 1,26-31 ; Mt 5,1-12a. Đại Điền + Mẹ Chúa Cứu Chuộc chầu Thánh Thể.
Lễ phục xanh
No upcoming events

CN BGS

Năm lẻ
Ds 6,22-27 ; GI 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Được cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình. Bắc Kạn chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng
No upcoming events

CN Hiển Linh

Năm lẻ
Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12. Bắc Giang chầu Thánh Thể
Lễ phục trắng
No upcoming events

CN I MC

Năm A
Thánh vịnh tuần I. St 2,7-9 ; 3,1-7 ; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11. Tử Nê + Yên Cư (Bắc Giang) chầu Thánh Thể.
Lễ phục tím
No upcoming events

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Powered by Events Manager