Bài viết mới
Home / Location / Lễ kính

Lễ kính

Location

Năm lẻ
1 Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20.
Lễ phục trắng

Next Event

Map Unavailable

Upcoming Events

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hoa Mân Côi tháng 12/2022

File PDF A5: HMC 12.2022 File PDF A4: HMC 12.2022 A4 File WORD A5: HMC …