Mến Yêu Hằng Ngày, 22.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày – Quà Tặng của Chúa: Ơn Bất Khả Ngộ

Thứ 7, ngày 22-02-2020, Mt 16, 13-19

 “Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy: dưới đất, anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Suy Niệm

“Vì vậy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy: dưới đất, anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16:18-19)

Đoạn Tin Mừng này mang lại cho chúng ta một sự an ủi lớn lao. Tại sao ư? Vì bắt đầu từ đây, Chúa Giê-su đã đặt nền móng cho Giáo Hội của Ngài. Ngài trao cho thánh Phê-rô chìa khóa Nước Trời. Và khi làm như vậy, Ngài thiết lập một điều, đó là món quà ơn bất khả ngộ.

Hãy suy gẫm, “được trao chìa khóa Nước Trời” có nghĩa là gì? Phải chăng là một lời tuyên bố. Bằng cách nói rõ ràng và dứt khoát, Chúa Giê su đã giao phó một sức mạnh tâm linh đáng kinh ngạc cho Phê-rô. Phê-rô có thể không hiểu chính xác điều này có ý nghĩa gì vào thời điểm đó – khi ngài được trao phó uy quyền như vậy, nhưng ngài sẽ được thay đổi.

Với “ơn bất khả ngộ”, chúng ta hiểu rằng: thánh Phê rô được bảo lãnh để chỉ giảng dạy về chân lý sự thật trong lãnh vực đức tin và luân lý. Đức tin và luân lý là những giá trị tồn tại mãi mãi trong Nước Trời và do đó, thẩm quyền giảng dạy trong những lãnh vực này được giao phó cho thánh Phê-rô.

Hơn nữa, chúng ta biết rằng các Tông đồ có người kế vị. Thánh Phê-rô đã đến Rô-ma và trở thành Giám mục thành này. Ngài đã được Linus kế vị, sau đó là Cletus, rồi Clement, và tiếp tục cho đến Giám mục thành Rô ma ngày nay. Năm 2013,  Đức Giáo Hoàng Phan xi cô trở thành đấng kế vị thứ 265 của thánh Phê-rô. Điều này thật quan trọng để lưu ý, vì quyền lực tinh thần mà Chúa Giê-su đã trao cho Phê-rô không kết thúc với cái chết của thánh nhân. Thay vào đó, quyền này được tiếp tục trao cho các đấng kế vị ngài và sẽ tiếp tục cho đến ngày tận thế.

Hôm nay, khi cử hành Đại lễ Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô, chúng ta không chỉ tôn vinh Đức Giáo Hoàng, chúng ta còn hân hoan vì uy quyền thiêng liêng mà ngài đã được giao phó. Thông qua thẩm quyền giảng dạy không thể sai lạc của người giữ chìa khóa Nước Trời, chúng ta biết rằng Đức Giê-su vẫn đang sống và hoạt động. Vì thế chúng ta được an ủi và bình an khi biết rằng cửa địa ngục sẽ không bao giờ thắng được uy quyền của Giáo Hội của Chúa Giê-su. Các Đức Giáo Hoàng là những tội nhân, nhưng các ngài cũng là những công cụ hữu hình và không thể sai lạc của chính Chúa Ki-tô mỗi khi các ngài thi hành quyền bính thiêng liêng của mình.

Ngày lễ hôm nay, hãy suy nghĩ về niềm tin của bạn trong Giáo Hội. Chúng ta không đặt niềm tin vào con người nhưng đặt niềm tin vào Đức Ki-tô, vào Giáo Hội của Ngài và vào quyền bính thiêng liêng được giao phó cho Giáo Hội. Hãy suy gẫm về đức tin của bạn trong khía cạnh này. Và nếu đức tin bạn đang khiếm khuyết theo một cách nào đó, hãy làm mới nó để đón mừng ngày Đại lễ Lập Tông tòa Thánh Phê rô.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban sức mạnh và năng quyền thiêng liêng cho thánh Phê-rô và những người kế vị ngài. Con cảm ơn Chúa vì món quà Ngài đã ban là chính Đức Giáo Hoàng. Con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và dâng ngài cho Chúa để được Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Xin cho con được củng cố đức tin, để đức tin dẫn dắt con thông qua vị cha chung của Giáo Hội. Xin cho đức tin của con vào Giáo Hội mang lại cho con sự an ủi và niềm hy vọng trên đường tiến về mục đích tối hậu là ơn cứu rỗi đời đời và là vinh quang Nước Trời. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.

—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://catholic-daily-reflections.com/2019/02/21/the-infallible-gift-from-jesus/

 

The Infallible Gift from Jesus

Saturday, February 22, 2020

Feast of the Chair of St. Peter, Apostle

“And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my Church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.  I will give you the keys to the Kingdom of heaven.  Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”  Matthew 16:18-19

This passage should give us great comfort.  Why?  Because in this passage Jesus lays the foundation of His Church.  He gives to Peter the keys to the Kingdom of Heaven.  And, in so doing, He establishes what has come to be known as the gift of “infallibility.”

Think about it.  What does it mean to be given “the keys to the Kingdom of Heaven?”  This is quite a statement.  But by speaking it clearly and definitively, Jesus entrusted an incredible spiritual power to Peter.  Peter may not have understood what this exactly meant at the time, but he would have been changed as he was entrusted with such authority.

By “infallibility” we mean that Peter was guaranteed to teach only that which was true in the areas of faith and morality.  Faith and morality are what live on forever in the Kingdom of Heaven and so it is with authority in these areas that Peter is entrusted.

Furthermore, we know that the Apostles had successors.  Peter went to Rome and became the Bishop of Rome.  He was succeeded by Linus, then Cletus, then Clement, and so forth until the Bishop of Rome today.  In 2013, Pope Francis became the 265th successor of St. Peter.  This is important to note because this spiritual authority that Jesus gave to Peter did not end with his death.  Rather, it continued with his successors and will continue on until the end of the world.

Today, in celebrating the great Feast of the Chair of St. Peter, we not only honor the Pope, we also rejoice in the spiritual authority that the Holy Father has been entrusted with.  And knowing that Jesus is alive in such a way, through the certain teaching authority of the Keys of Heaven, we should be comforted and at peace knowing that the gates of hell will never prevail against the Church.  Popes are sinners, but they are also visible and infallible instruments of Christ Himself every time they exercise their sacred role.

Reflect, today, upon your faith in the Church.  We do not put our faith in persons, we put our faith in Christ, His Church and in the spiritual authority entrusted to the Church.  Reflect upon your own faith in this regard and if it is lacking in any way, renew it in honor of this great Feast of the Chair of St. Peter.

Lord Jesus, You entrusted Your power and authority to St. Peter and to all of his successors.  I thank You for the gift of our Pope.  I pray for him and offer him to You for Your guidance and protection.  I renew my faith in the gift of the Holy Father and in Your promise to lead us always through him.  May my faith in Your Church bring me consolation and hope as we all move forward to the goal of our salvation, the glorious Kingdom of Heaven.  Jesus, I trust in You.