Mến Yêu Hằng Ngày, 23.11.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 23-11-2019 (Lc 20,27-40)

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”

Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

SUY NIỆM

Cuộc sống của bạn hướng về thiên đàng hay chỉ là trần thế thôi? Những người thuộc nhóm Xa-đốc đã gặp phải một vấn đề lớn là họ không thể đón nhận được thiên đàng, là tình trạng vượt lên trên mọi thực tại trần thế, thực tại này đã quen thuộc với con mắt phàm trần của họ. Bạn có thi thoảng giống như họ không? Chúng ta thường không biết được các thực tại thần linh vì chúng ta giảm thiêng, coi thường những gì là thần linh, tôn giáo. Với tâm trạng đó, nhóm này chủ trương không có sự sống lại, không tin có thiên thần và các thần dữ. Tôn giáo của họ đúng là đặt nền tảng trên các hình ảnh trần gian của thiên đàng.

Câu chuyện này tỏ lộ cho chúng ta một điều rằng chân lý là hoàn hảo và không có gì có thể xóa nhòa được chân lý. Chân lý luôn luôn chiến thắng. Và dựa vào chân lý, Chúa lột mặt nạ của những người Xa-đốc và tái khẳng định rằng, lý luận của con người không thể xóa nhòa chân lý.

 Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta và nên áp dụng vào tất cả các khía cạnh đời sống. Khi chúng ta vào đời sống thực tế, chúng ta sẽ gặp nhiều thách đố, nhiều câu hỏi hóc búa trong hành trình sống đức tin của bạn? Có lẽ có những câu hỏi về đời sau, về đau khổ, về tạo dựng, hoặc những câu hỏi sâu xa của cá nhân bạn giúp chúng ta phát huy khả năng suy gẫm và xem xét cuộc sống. Nếu chúng ta tìm kiếm Chân Lý, thì chúng ta sẽ gặp được Ngài. Vậy thì làm sao ? Vấn đề ở chỗ, chúng ta cần có đủ sự kiên nhẫn, và mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn !

Cần tìm kiếm Chân Lý trong mọi sự, và Thiên Chúa sẽ ban ơn khôn ngoan, giúp ta đi vào chiều kích sâu xa hơn của đức tin.  

 

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/nov23.htm

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-third-week-in-ordinary-time/

Is your life earth-bound or heaven-bound? The Sadducees had one big problem – they could not conceive of heaven beyond what they could see with their naked eyes! Aren’t we often like them? We don’t recognize spiritual realities because we try to make heaven into an earthly image. The Sadducees came to Jesus with a test question to make the resurrection look ridiculous. The Sadducees, unlike the Pharisees, did not believe in immortality, nor in angels or evil spirits. Their religion was literally grounded in an earthly image of heaven. 

One thing this story reveals to us is that the Truth is perfect and cannot be overcome.  The Truth always wins!  Jesus, by stating what is true, unmasks the foolishness of the Sadducees.  He shows that no human trickery can undermine the Truth.

This is an important lesson for us to learn in that it applies to all aspects of life.  We may not have the same question as the Sadducees, but there is little doubt that as we go through life we will come up with difficult questions.  Our questions may not be there as a way of trapping Jesus or challenging Him, but we will inevitably have them. 

This Gospel story should reassure us that no matter what we are confused about, there is an answer.  No matter what we fail to understand, if we seek the Truth we will discover the Truth. 

Reflect, today, upon that which challenges you the most in your journey of faith.  Perhaps it’s a question about the afterlife, or about suffering, or creation.  Perhaps it’s something deeply personal.  Or perhaps you have not spent enough time as of late to come up with questions for our Lord.  Whatever the case may be, seek out the Truth in all things and ask our Lord for wisdom so that you may daily enter more deeply into faith.

“May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. May he open the eyes that are concerned not with the present but with what is yet to come, may he unseal the heart’s vision, that we may gaze on God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose glory and power will endure throughout the unending succession of ages.” (Prayer of Origen, 185-254 AD)