Một ngày sống của Đức Giêsu | Đề tài Tin Mừng Marcô, tuần 2, tháng 4.2024

Một ngày sống của Đức Giêsu | Đề tài Tin Mừng Marcô, tuần 2, tháng 4.2024

2. Rao giảng Tin mừng trong các hội đường (Mc 1,21)