Nông Vụ: Ban phục vụ hội Giuse giáo hạt Tây Nam họp mặt

Nông Vụ: Sáng thứ tư ngày 15/11/2017,tại giáo họ Nông Vụ giáo xứ Tư Đình, anh em trong ban phục vụ hội Giuse các giáo họ trong ba giáo xứ cùng ban phục vụ hội Giuse giáo hạt Tây nam họp mặt để chia sẻ đề tài Lời Chúa, sơ kết công tác phục vụ 3 tháng qua của ba giáo xứ.

Qua báo cáo của Ban Phục Vụ hội Giuse về phía các vị lãnh đạo gặp rất nhiều khó khăn về khâu tổ chức giờ chầu, giờ khấn đầu tháng, tỷ lệ các thành viên trong hội đến dự rất thấp. Để hỗ trợ trưởng phó ban phục vụ hội Giuse giáo họ, ban phục vụ hội Giuse giáo hạt Tây Nam đã soạn tập tài liệu: tố chất lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo , kỹ năng thuyết trình trước tập thể đông anh em,mà các vị lãnh đạo hội Giuse cần phải có.

Cha đặc trách Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân  tham dự với anh em để nghe anh em báo cáo và chia sẻ, sau đó ngài huấn dụ anh em chương trình hoạt động tới của Hội Giuse.
Sau buổi chia sẻ cha đặc trách Phanxicô Xaviê  dâng thánh lễ tạ ơn,  đồng tế với ngài có cha Toma Nguyễn Văn Phùng và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn.
Tối cùng ngày cha  đặc trách Phanxicô về giáo họ Bến Cốc dâng lễ và chia sẻ với anh em hội Giuse trong giáo họ với đề tài:”Đức tin không có việc làm là đức tin chết”
Giuse Hồng Phúc