Phần thứ hai Kinh bản Công giáo: Các kinh Cầu.

Phần thứ hai

CÁC KINH CẦU

CÁC KINH CẦU
Kinh Cầu Tên Đức Chúa Giêsu

Kinh Cầu Chịu Nạn

Kinh Cầu Trái Tim Đ.C.G.S

Kinh Cầu Đức Bà

Kinh Cầu Trái Tim Đức Mẹ

Kinh Cầu Thánh Giuse

Kinh Cầu Các Thánh

 

KINH CẦU TÊN ĐỨC CHÚA GIÊSU

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng sống.

Chúa Giêsu là ánh sáng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu là ánh thanh sạch Chúa sáng láng đời đời.

Chúa Giêsu là Vua vinh hiển.

Chúa Giêsu là Mặt Trời soi đàng công chính.

Chúa Giêsu là Con Đức Bà Maria đồng trinh.

Chúa Giêsu rất đáng yêu mến.

Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm.

Chúa Giêsu là Chúa mạnh mẽ.

Chúa Giêsu là Cha thật đời sau.

Chúa Giêsu là Sứ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Chúa Giêsu phép tắc vô cùng .

Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngần.

Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng.

Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Chúa Giêsu yêu chuộng đức thanh tịnh.

Chúa Giêsu yêu mến chúng con

Chúa Giêsu là Chúa sự bình an.

Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống.

Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức.

Chúa Giêsu sốt sắng thương yêu linh hồn người ta.

Chúa Giêsu là Chúa thật chúng con.

Chúa Giêsu là chốn chúng con ẩn náu.

Chúa Giêsu là Cha kẻ khó nghèo.

Chúa Giêsu là kho tàng các giáo dân.

Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành.

Chúa Giêsu là Sự Sáng thật.

Chúa Giêsu là Đấng khôn ngoan hằng có đời đời.

Chúa Giêsu là Đấng lòng lành vô cùng.

Chúa Giêsu là Đàng cùng là sự sống chúng con.

Chúa Giêsu là sự vui mừng các thánh thiên thần.

Chúa Giêsu là Vua các thánh tổ tông.

Chúa Giêsu là Thầy các thánh tông đồ.

Chúa Giêsu là Đấng dạy dỗ các thánh sử.

Chúa Giêsu là sức mạnh các thánh tử vì Đạo.

Chúa Giêsu là sáng soi các thánh hiển tu.

Chúa Giêsu là sự thanh sạch các thánh đồng trinh.

Chúa Giêsu là triều thiên các thánh nam cùng các thánh nữ.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Kẻo phải sự dữ.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Kẻo phạm tội lỗi.

Kẻo phải cơn Chúa giận.

Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Kẻo phải lòng mê tà dâm.

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

Kẻo trễ bỏ ơn Chúa soi lòng.

Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Vì Đức Chúa Giêsu sinh ra.

Vì Đức Chúa Giêsu Hài Đồng.

Vì Đức Chúa Giêsu trọn đời ăn ở xứng đáng Đức Chúa Trời thật.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc.

Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ra cùng chịu nạn.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh, cùng bị bỏ cô đơn trên cây thánh giá.

Vì Đức Chúa Giêsu yếu nhọc kiệt sức.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.

Vì Đức Chúa Giêsu vui mừng hoan hỷ.

Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiển sáng láng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Lời nguyện

       Chúng con lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, các thánh ở trên trời, các người ở dưới thế, các quỷ ở trong hỏa ngục cùng kính sợ danh Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, cực mầu cực nhiệm phép tắc vô cùng. Đức Chúa Giêsu là Đàng cực chính cực thật, ai theo Đàng này thì được sống lâu vui vẻ chẳng cùng. Chúng con xin hằng theo chân Đức Chúa Giêsu kẻo lạc đàng sa hỏa ngục khốn nạn vô cùng, lại xin Đức Chúa Cha chớ chấp tội lỗi chúng con. Ấy Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu đã ra đời làm người vì chúng con. Ấy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu đã chảy ra hết vì tội thiên hạ. Xin Đức Chúa Cha hãy xem Con xuống thế chịu nạn chịu chết cho cả loài người, mà tha tội tha vạ cho chúng con. Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu chẳng có khi thôi, hằng trông cho thấy mặt Đức Chúa  Giêsu  cực  tốt cực lành, cực vui cực sáng, mà thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Giêsu cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH CẦU CHỊU NẠN

(Đọc giọng thương)

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu thương xót người thế.

Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.

Chúa Giêsu ba năm giảng dạy Phúc Âm.

Chúa Giêsu cứu chữa các bệnh nhân.

Chúa Giêsu cho kẻ chết sống lại.

Chúa Giêsu dân Do Thái vui mừng đón rước.

Chúa Giêsu thương khóc thành Giê-ru-sa-lem.

Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.

Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.

Chúa Giêsu vào vườn Giệt-si-ma-ni cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu lo buồn toát mồ hôi máu ra.

Chúa Giêsu trao nộp mình cho quân lính.

Chúa Giêsu để quân ấy buộc trói mình.

Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối ba lần.

Chúa Giêsu các môn đệ bỏ trốn.

Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.

Chúa Giêsu chịu vả chịu nhổ vào mặt.

Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.

Chúa Giêsu thâu đêm chịu nhiều khổ nhục.

Chúa Giêsu bị nộp cho Phi-la-tô xét xử .

Chúa Giêsu Phi-la-tô lại trao cho Hê-rô-đê.

Chúa Giêsu Hê-rô-đê chê rằng điên dại.

Chúa Giêsu dân Do-Thái ghét hơn tên trộm cướp là Ba-ra-ba.

Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả mình ra.

Chúa Giêsu chịu những gai nhọn đâm vào đầu.

Chúa Giêsu quân lính quỳ nhạo cho xấu hổ.

Chúa Giêsu Phi-la-tô đem ra cho dân thấy mà thương.

Chúa Giêsu dân Do Thái đòi đem đi đóng đanh.

Chúa Giêsu vác thánh giá nặng lắm.

Chúa Giêsu chịu đóng đanh giữa hai người trộm cướp.

Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.

Chúa Giêsu chịu quân lính lấy hết áo chia nhau.

Chúa Giêsu trên thánh giá chịu xỉ báng nhạo cười.

Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm cùng chịu đóng đanh.

Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan.

Chúa Giêsu trao thánh Gioan cho Đức Mẹ.

Chúa Giêsu kêu lên: “Lạy Cha sao bỏ Con”.

Chúa Giêsu nói rằng: “Tôi khát nước”.

Chúa Giêsu nói rằng: “Mọi sự đã hoàn tất”.

Chúa Giêsu nói rằng: “Con phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha”.

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.

Chúa Giêsu linh hồn xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh.

Chúa Giêsu trời u ám đất chuyển rung.

Chúa Giêsu viên đội trưởng tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu bị đâm cạnh sườn máu và nước chảy ra.

Chúa Giêsu chịu táng trong huyệt đá.

Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.

Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.

Chúa Giêsu cho thánh Tô-ma xem năm vết thương nơi mình.

Chúa Giêsu truyền cho thánh Phêrô cai Hội Thánh.

Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.

Chúa Giêsu trước mặt môn đệ lên trời.

Chúa Giêsu hết đời lại xuống phát xét.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Kẻo gặp sự tai sự dữ.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.

Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.

Kẻo sa hỏa ngục phụ công ơn Đức Chúa Giêsu cứu chuộc.

Chúng con là kẻ có tội.

Thưa: Xin Chúa Giêsu nghe chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.

Chúa Giêsu soi lòng mọi người nhận biết tôn thờ.

Chúa Giêsu cho các nước tin Đạo cho bền càng ngày càng thịnh .

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi gần lìa xác khỏi tay ma quỷ.

Chúa Giêsu cho chúng con được hạnh phúc ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

 

Lời nguyện

Chúng con là vật mọn sấp mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có bao giờ trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời u ám đất chuyển rung, đá vỡ ra như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng thể cầm nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con, nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích Năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh Chân Tả, lạy Dấu Thánh Chân Hữu, lạy Dấu Thánh Tay Tả, lạy Dấu Thánh Tay Hữu, lạy Dấu Thánh Cạnh Nương Long Đức Chúa Giêsu. Amen.

 

KINH CẦU

TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.

Trái tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Đền Thánh Chúa Trời.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Tòa Đấng cực cao cực trọng.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy .

Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi .

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Sự Sống cùng là sự sống lại chúng con.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho kẻ sắp qua đời được cậy trông.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Thưa: Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van, vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị, làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH CẦU ĐỨC BÀ

(Hiệu chỉnh theo Bộ PT 20-6-2020)

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô.

Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.

Đức Mẹ đầy lòng thương xót.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Đức Mẹ là lẽ cậy trông

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.

Đức Mẹ cực tinh cực sạch.

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Đức Mẹ chẳng vương bợn nhơ.

Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Đức Nữ cực khôn cực ngoan.

Đức Nữ rất đáng kính chuộng .

Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

Đức Nữ có tài có phép.

Đức Nữ có lòng khoan nhân.

Đức Nữ trung tín thật thà.

Đức Bà là gương nhân đức.

Đức Bà là Tòa Đấng khôn ngoan.

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.

Đức Bà là Đấng trọng thiêng.

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.

Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy.

Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

Đức Bà như Đền vàng vậy.

Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.

Đức Bà là cửa thiên đàng.

Đức Bà như sao mai sáng vậy.

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.

Đức Bà nâng đỡ các di dân.

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ Vương các thánh thiên thần.

Nữ Vương các thánh tổ tông.

Nữ Vương các thánh tiên tri.

Nữ Vương các thánh tông đồ.

Nữ Vương các thánh tử vì Đạo.

Nữ Vương các thánh tiển tu.

Nữ Vương các thánh đồng trinh.

Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ.

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.

Nữ Vương truyền phép rất Thánh Mân Côi.

Nữ Vương ban sự bằng an.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Thưa: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

     Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này, còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ ôi ! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép  tắc nhiều  trên  hết  Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như Ngôi Sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.

 

KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà chẳng hề mắc tội Tổ Tông truyền.

Thưa: Cầu cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà đầy ơn phúc.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Tòa xứng đáng Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là như Hòm chứa Đấng Cứu Thế.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Tòa Cả sáng.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng mến Đức Chúa Trời cho trọn.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà rất khiêm nhường.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà đã phải đóng đanh trên cây Thánh giá làm một cùng Đức Chúa Giêsu.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay thương xót mọi người.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay yên ủi kẻ âu lo.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà bầu cử cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Đấng bầu cử cho Hội Thánh và là Mẹ kẻ có đạo.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay làm cho kẻ sắp qua đời được cậy trông.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần cùng các Thánh nam nữ.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện

       Chúng con lạy Chúa lòng lành vô cùng. Đức Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cùng là con Rất Thánh Đức Bà, có lòng thương chúng con thế nào, thì Chúa cũng đã làm cho Rất Thánh Đức Bà được lòng thương chúng con thể ấy.

       Vì vậy, chúng con xin Chúa ban ơn cho kẻ có lòng sốt sắng kính thờ Trái Tim cực thanh cực sạch Rất Thánh Đức Bà, được hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH CẦU THÁNH GIUSE

(Hiệu chỉnh theo Bộ PT 01-5-2021)

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Thánh cả Giuse.

Thánh Giuse là con vua Đa-vít có danh tiếng.

Thánh Giuse là sự sáng các thánh Tổ phụ.

Thánh Giuse là Bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Thánh Giuse là Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế.

Thánh Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh.

Thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.

Thánh Giuse hằng bênh vực Chúa Kitô.

Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô.

Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người.

Thánh Giuse làm đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ.

Thánh Giuse là Đấng rất công bằng.

Thánh Giuse là Đấng rất thanh tịnh.

Thánh Giuse là Đấng rất khôn ngoan.

Thánh Giuse là Đấng rất mạnh bạo.

Thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy.

Thánh Giuse là Đấng rất trung nghĩa.

Thánh Giuse là gương sự nhịn nhục.

Thánh Giuse mến sự thanh bần.

Thánh Giuse là gương mẫu các công nhân.

Thánh Giuse là gương sáng về cách ăn nết ở trong nhà.

Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.

Thánh Giuse là Đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng.

Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan.

Thánh Giuse yên ủi các kẻ khốn khó.

Thánh Giuse làm cho bệnh nhân được cậy trông.

Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ lưu đày.

Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ người sầu khổ.

Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ túng nghèo.

Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ sắp qua đời.

Thánh Giuse là Đấng các ma quỷ kinh khiếp.

Thánh Giuse phù hộ gìn giữ Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Đức Chúa Trời đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Người.

Thưa: Cùng ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người.

Lời nguyện

Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Thượng Trí vô cùng, đã định liệu một việc trọng đại chúng con nói ra chẳng được, là đã thương chọn Thánh Giuse làm bạn cùng Đức Maria Mẹ Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con đã nhận Thánh Giuse làm Bảo trợ ở thế gian này, đáng được ơn Người bầu cử cho chúng con trước mặt Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH CẦU CÁC THÁNH

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa.

Thưa: Cầu cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Thánh Mi-ca-e.

Các Thánh thiên thần của Thiên Chúa.

Thánh Gio-an Tẩy Giả.

Thánh Giu-se.

Thánh Phê-rô và Phao-lô.

Thánh An-rê.

Thánh Gio-an.

Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na.

Thánh Tê-pha-nô.

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a.

Thánh Lau-ren-xô.

Thánh nữ Pê-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta.

Thánh nữ A-nê.

Thánh Ghờ-rê-gô-ri-ô.

Thánh Au-gút-ti-nô.

Thánh A-na-ta-xi-ô.

Thánh Ba-xi-li-ô.

Thánh Mác-ti-nô.

Thánh Bê-nê-đi-tô.

Thánh Phan-xi-cô và Đô-mi-ni-cô.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nây.

Thánh nữ Ca-ta-ri-na thành Siên-na.

Thánh nữ Tê-rê-xa thành A-vi-la.

Các Thánh nam nữ của Thiên Chúa.

Xin Chúa tỏ lòng khoan dung.

Thưa: Xin Chúa cứu chữa chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Khỏi mọi sự dữ.

Khỏi phạm tội lỗi.

Khỏi chết muôn đời.

Vì mầu nhiệm Chúa làm người.

Vì Chúa chịu chết và sống lại.

Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống.

Chúng con là kẻ có tội.

Thưa: Xin Chúa nghe lời chúng con.

Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống.

Thưa: Xin nghe lời chúng con.

Lạy Đức Ki-tô.

Thưa: Xin nghe lời chúng con.

Lạy Đức Ki-tô.

Thưa: Xin nghe lời chúng con.

Lạy Đức Ki-tô.

Thưa: xin nhận lời chúng con.

Lạy Đức Ki-tô.

Thưa: Xin nhận lời chúng con.

Lời nguyện

Chúng con thân lạy các thánh nam nữ ở trên trời, chúng con là kẻ yếu hèn còn ở dưới thế, sợ chước ma quỷ, các thánh đã vượt biển hiểm thế này cùng đã khỏi mọi sự dữ. Vì vậy, xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười giới răn cho trọn, đến ngày sau chúng con được vào thiên đàng, hợp thành một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.