Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A

Bài đọc 1


Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo.

Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi.

  14b   Đức Chúa các đạo binh phán : “Chính Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.


2 1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi : 2b Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, -Đức Chúa các đạo binh phán-, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi, -Đức Chúa các đạo binh phán. 9 Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật.

10 Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao ? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao ? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta ?

Đáp ca

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

1Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

2Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

3Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Bài đọc 2


Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

7b Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. 9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi : đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.

13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời ; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng


Họ nói mà không làm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”


THỪA THẦY THIẾU THỢ (Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Ai cũng nhận thấy một điều thực tế: luôn luôn có khoảng cách giữa nói và làm, giữa lý thuyết và hành động, xảy ra ở ngoài xã hội cũng như trong tôn giáo. Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu đã lên án những người kinh sư và Pharisêu cũng chỉ nói mà không làm, nói thì hay mà làm thì dở, nói một đàng làm một nẻo. Tại sao lại như vậy?

1. Lý thuyết. Có khoảng cách giữa nói và làm, lý thuyết và hành động bởi vì khả năng con người có giới hạn, nên có những điều mình nói được mà không làm được như tình trạng xã hội thừa thầy thiếu thợnói như rồng leo, làm như mèo mửa. Hoặc có khi mình làm được nhưng lại không muốn làm vì ngại khó ngại khổ, nhất là khi xã hội đề cao hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân thì tội gì mà làm cho khổ! Người ta thích chỉ tay năm ngón, sai bảo, ra lệnh cho người khác làm, chứ bản thân không làm gì. Thế nên mới xuất hiện nhiều anh hùng bàn phím, cứ nói như thánh phán vậy.

2. Lý tưởng. Giữa thế giới đề cao hưởng thụ thì Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ Ngài sống lý tưởng hy sinh phục vụ: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Phục vụ người khác nó đi ngược với bản năng muốn thống trị nơi mỗi người. Người ta thích ngồi mát ăn bát vàng, thích có kẻ hầu người hạ, chứ không thích phải còng lưng phục vụ người khác. Vậy làm sao có thể sống phục vụ? Chúa Giêsu đưa ra lời giải khi khẳng định: Chúng ta có một Cha trên trời và mọi người là anh em với nhauTừ đây, chúng ta phục vụ là làm cho người nhà mình, anh em mình, phục vụ nhờ Chúa và trong Chúa là  Cha.

Vì một Hội Thánh hiệp hành, mọi người đang được mời gọi tích cực tham gia vào đời sống Giáo hội. Trong tâm thế con cùng một cha, anh em một nhà, chúng ta cùng chung vai góp sức tích cực tham gia xây dựng ngôi nhà Hội Thánh Chúa. Amen.


5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN