Bài viết mới
Home / Uncategorized / Tháng Năm – 2023

Tháng Năm – 2023

Ý cầu nguyện: Cu cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhóm thiện nguyện trong Giáo Hội:  Xin cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhóm thiện nguyên trong Giáo Hội mỗi ngày tái khám phá sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình, khi sử dụng những đặc sủng Chúa ban để phục vụ các nhu cầu của thế giới.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

01 Thứ Hai. Thánh Giuse Thợ. Thánh Augustinô Schoeffer Đông, linh mục, tử đạo † 1851; thánh Gioan Louis Bonnard Hương, linh mục, tử đạo † 1852. Cv 11,1-18 ; Ga 10,11-18 (lễ thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17. 23-24] ; Mt 13,54-58). Tr  12

-3

02 Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ, tử đạo † 1854. Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30. Tr  13
03 Thứ Tư đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14. Đ  14
04 Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20. Tr  15
05 Thứ Sáu đầu tháng. Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6. Tr  16
06 Thứ Bảy đầu tháng. Cv 13,44-52 ; Ga 14,7-14. Tr  17
07 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7           ; 1 Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12.

Thanh Giã + Vĩnh Yên chầu Thánh Thể.

Tr  18

GIÁO HUẤN SỐ 24

KHAI TÂM KITÔ GIÁO (tt)

Vì vậy, ngày nay trong tất cả các nghi lễ La tinh và Đông phương, việc khai tâm Kitô giáo dành cho người thành niên bắt đầu bằng việc họ bước vào giai đoạn dự tòng, và việc khai tâm đó đạt tới tột đỉnh trong một cuộc cử hành duy nhất gồm cả ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Trong các nghi lễ Đông phương, việc khai tâm Kitô giáo dành cho nhi đồng bắt đầu với bí tích Rửa Tội, liền sau đó là Thêm Sức và Thánh Thể; còn trong nghi lễ La tinh, việc khai tâm kéo dài trong những năm học giáo lý rồi sau đó được kết thúc với bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể là tột đỉnh của việc khai tâm Kitô giáo.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1233).

08 Thứ Hai. Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26. Tr  19
09 Thứ Ba. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo † 1840. Cv 14,19-28 ; Ga 14,27-31a. Tr  20
10 Thứ Tư. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8. Tr  21
11 Thứ Năm. Thánh Matthêu Lễ Văn Gẫm, thương gia, tử đạo † 1847. Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11. Tr  22
12 Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo. Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17. Tr  23  
13 Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28). Tr  24
14 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17 ; 1 Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ thánh Matthia, tông đồ).

Mỹ Lộc + Đồng Nhân (Trung Nghĩa) chầu Thánh Thể.

Tr  25

GIÁO HUẤN SỐ 25

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM” CỦA CUỘC CỬ HÀNH

Ý nghĩa và ân sủng của bí tích Rửa Tội được trình bày rõ ràng trong các nghi thức cử hành. Khi chăm chú theo dõi các cử chỉ và lời nói của cuộc cử hành, các tín hữu được khai tâm về các sự phong phú mà bí tích này biểu lộ và thực hiện nơi mỗi người tân tòng.

Dấu Thánh Giá lúc bắt đầu việc cử hành ghi dấu ấn của Đức Kitô trên kẻ sắp thuộc về Người, và nói lên ân sủng cứu chuộc mà Đức Kitô mang lại cho chúng ta nhờ thập giá của Người.

Việc công bố Lời Chúa dọi chiếu chân lý được mạc khải cho các ứng viên và cộng đoàn, và khơi lên lời đáp lại của đức tin, vốn không thể tách rời khỏi bí tích Rửa Tội. Bí tích Rửa Tội, một cách đặc biệt, là “bí tích của đức tin”, bởi vì nó là cửa ngõ bí tích dẫn vào đời sống đức tin.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1234-1236)

15 Thứ Hai. Cv 16,11-15 ; Ga 15,26–16,4a. Tr  26
16 Thứ Ba. Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11. Tr  27
17 Thứ Tư. Cv 17,15.2218,1 ; Ga 16,12-15. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Các bài đọc: chính ngày lễ. Tr  28
18 Thứ Năm. Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20.  CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20. (Được chuyển lễ trọng vào Chúa nhật. x. Lưu ý: X, 1, tr 16). Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo. Tr  29
19 Thứ Sáu. Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a. Tr  01 

– 4

 

20 Thứ Bảy. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục. Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Các bài đọc: chính ngày lễ. Tr  02
21 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Cv 1,12-14 ; 1 Pr 4,13-16 ; Ga 17,1-11a.

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20.

Bỉ + Lập Trí chầu Thánh Thể.

Tr  03

GIÁO HUẤN SỐ 26

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM”

CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Bởi vì bí tích Rửa Tội nói lên sự giải thoát khỏi tội lỗi và kẻ xúi giục tội lỗi là ma quỷ, nên một (hay nhiều) lời nguyện trừ tà được đọc trên ứng viên. Họ được xức dầu dự tòng hay được vị chủ sự đặt tay, và họ minh nhiên từ bỏ Satan. Được chuẩn bị như vậy xong, họ có thể tuyên xưng đức tin của Hội Thánh mà họ sẽ được “trao phó” cho đức tin đó nhờ bí tích Rửa Tội.

Rồi Nước rửa tội được thánh hiến bằng Kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần (hoặc ngay lúc này hoặc đã làm trong đêm Canh thức Vượt Qua). Hội Thánh cầu xin Thiên Chúa để nhờ Con Ngài, quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nước này, để những ai sắp được thanh tẩy trong nước này, thì được “sinh ra bởi nước và Thần khí” (Ga 3,5).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1237-1238).

22 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rita Cascia, nữ tu. Thánh Micae Hồ Đình Hy, quan thái bộc, tử đạo † 1857; thánh Laurenxô Phạm Viết Ngôn, giáo dân † 1862). Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33. Tr  04
23 Thứ Ba. Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a. Tr  05
24 Thứ Tư. Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19. Tr  06
25 Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng; thánh Maria   Magđalêna Pazzi, trinh nữ. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo † 1857. Cv 22,30 ; 23,6-11 ; Ga 17,20-26. Tr  07
26 Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục; thánh Matthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), trùm họ, tử đạo † 1861. Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19. Tr  08
27 Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô. Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

Tr  09
28 CHÚA NHẬT. CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hoặc hát Ca tiếp liên. (Không cử hành lễ thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo † 1859).

Hữu Bằng + Ngăm Giáo chầu Thánh Thể.

Đ  10

 

GIÁO HUẤN SỐ 27

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM”

CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Tiếp đến là nghi thức chính yếu của bí tích: đó là chính việc rửa tội, nó biểu lộ và thực hiện cái chết đối với tội lỗi và việc bước vào đời sống của Ba Ngôi Chí Thánh nhờ được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Phép Rửa được thực hiện một cách có ý nghĩa nhất, qua ba lần dìm xuống nước rửa tội. Nhưng từ xa xưa, việc này cũng có thể được thực hiện bằng cách đổ nước ba lần trên đầu ứng viên.

Trong Giáo Hội La tinh, việc đổ nước ba lần đó được kèm theo lời nói của thừa tác viên: “T…, cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Trong các phụng vụ Đông phương, người dự tòng hướng về phía Đông và linh mục đọc: “Tôi tớ của Thiên Chúa, là T…, được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Mỗi lần kêu cầu từng Ngôi vị trong Ba Ngôi Chí Thánh, vị chủ sự sẽ dìm người dự tòng xuống nước rồi kéo lên.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1239-1240).

LƯU Ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lĩnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988, số 99).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

29 Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần IV. St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14) ; Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).

Kỷ niệm 140 năm ngày thành lập Giáo phận Bắc Ninh (29.5.1883 – 29.5.2023).

Tr  11
30 Thứ Ba. Hc 35,1-12 ; Mc 10,28-31. X  12
31 Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56. Tr  13

 

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tháng Mười – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới: Xin cho Thượng Hội Đồng …