Home / Uncategorized / Tháng Tám – 2023

Tháng Tám – 2023

 Ý cầu nguyện: Cu cho những ngày giới trẻ thế giới: Xin cho những ngày giới trẻ thế giới tại Lisbon, (Bồ Đào Nha) giúp các bạn trẻ lên đường, dùng đời sống của mình để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.

01 Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. L nhớ. Bảo trợ Giới trí thức Giáo phận Bắc Ninh. Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo † 1838. Xh 33,7-11 ; 34,5b-9.28 ; Mt 13,36-43. Tr  15  – 6

LƯU Ý:

Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

02 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục. Xh 34,29-35 ; Mt 13,44-46. X  16
03 Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38 ; Mt 13,47-53. X  17
04 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Mt 13, 54-58. Tr  18
05 Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17 ; Mt 14,1-12. (Lễ Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28). X  19
06 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9- 10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,1-9.

Ngọ Xá + Nội Bài chầu Thánh Thể.

Tr  20

GIÁO HUẤN SỐ 37

ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Để ân sủng của bí tích Rửa Tội có thể được triển nở, sự hỗ trợ của cha mẹ là rất quan trọng. Cha mẹ đỡ đầu cũng có nhiệm vụ trong công việc này. Họ phải là những tín hữu kiên vững, có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ người mới chịu Phép Rửa, thiếu nhi cũng như người thành niên, trên con đường của đời sống Kitô hữu. Nhiệm vụ của cha mẹ đỡ đầu thực sự là một chức vụ chính thức (officium) trong Hội Thánh. Toàn thể cộng đoàn giáo hội đều dự phần trách nhiệm trong việc làm triển nở và giữ gìn ân sủng đã được lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1255).

07 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo. Thánh Cajêtanô, linh mục. Ds 11,4b-15 ; Mt 14,13-21. X  21
08 Thứ Ba. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36. Tr  22
09 Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo. Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35 ; Mt 15,21-28. X  23
10 Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26. Đ  24
11 Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40 ; Mt 16,24-28. Tr  25
12 Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu. Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân; thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng, tử đạo † 1838.  Đnl 6,4-13 ; Mt 17,14-20. X  26
13 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).

Nỉ + Tân Cương chầu Thánh Thể.

X  27

GIÁO HUẤN SỐ 38

AI CÓ THỂ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI?

Thừa tác viên thông thường của bí tích Rửa Tội là Giám mục, linh mục, và trong Giáo Hội La tinh, cả phó tế nữa. Trong trường hợp khẩn thiết, thì bất cứ người nào, kể cả những người chưa chịu Phép Rửa, mà có ý hướng cần thiết, đều có thể cử hành Phép Rửa, bằng cách sử dụng công thức Rửa Tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Ý hướng cần thiết là muốn làm điều Hội Thánh làm khi ban Phép Rửa. Lý do của việc người ngoại giáo cũng có thể cử hành Phép Rửa như vậy, là vì Hội Thánh thấy rõ rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và bí tích Rửa Tội là cần thiết để được cứu độ.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1256).

14 Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22 ; Mt 17,22-27.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16 ; 16,1-2 ; 1 Cr 15, 54-57 ; Lc 11,27-28.

Đ  28
15 Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a ; 12,1-6a.10ab ; 1 Cr 15,20-27 ; Lc 1,39-56. (Được chuyển lễ trọng vào Chúa nhật). Đnl 31,1-8 ; Mt 18,1-5.10.12-14. (X). Tr  29
16 Thứ Tư. Thánh Stêphanô, vua nước Hungari. Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20. X  01   – 7
17 Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17 ; Mt 18,2119,1. X  02
18 Thứ Sáu. Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12. X  03
19 Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục. Gs 24,14-29 ; Mt 19,13-15.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).

X  04
20 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7 ; Rm 11,13-15.29-32 ; Mt 15,21-28.

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng (Tr). Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Bài đọc: chính ngày lễ. (Không cử hành lễ thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).

Hoà An + Vân Cương chầu Thánh Thể.

X  05

GIÁO HUẤN SỐ 39

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI

Chính Chúa khẳng định rằng bí tích Rửa Tội là cần thiết để được cứu độ. Vì vậy, Người đã truyền lệnh cho các môn đệ Người rao giảng Tin Mừng và làm Phép Rửa cho muôn dân. Bí tích Rửa Tội cần thiết cho ơn cứu độ đối với những người đã được loan báo Tin Mừng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này. Ngoài bí tích Rửa Tội, Hội Thánh không biết đến một phương thế nào khác để bảo đảm cho người ta được vào vinh phúc vĩnh cửu; vì vậy, Hội Thánh không xao lãng sứ vụ mình đã lãnh nhận từ nơi Chúa là phải làm cho tất cả những người có thể lãnh bí tích này được sinh ra “bởi nước và Chúa Thánh Thần”. Thiên Chúa đã ràng buộc ơn cứu độ với bí tích Rửa Tội, nhưng chính Ngài không bị ràng buộc bởi các bí tích của Ngài.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1257).

21 Thứ Hai. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh:  Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo 1838. (Bài đọc: Lễ chung Kính các thánh tử đạo). Thánh Piô X, giáo hoàng (Tr). Lễ nhớ. Tl 2,11-19 ; Mt 19,16-22. Đ  06
22 Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38. Tr  07
23 Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. Tl 9,6-15 ; Mt 20,1-16a. X  08
24 Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51. Đ  09
25 Thứ Sáu. Thánh Luy, vua nước Pháp; thánh Giuse Calasanz, linh mục. R 1,1.3-6.14b-16.22 ; Mt 22,34-40. X  10
26 Thứ Bảy. Các Thánh Tử Đạo Bắc Ninh. Lễ nhớ. Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. R 2,1-3.8-11 ; 4,13-17 ; Mt 23,1-12. (X). Đ  11
27 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh nữ Mônica).

Núi Ô + Thống Nhất chầu Thánh Thể.

X  12

GIÁO HUẤN SỐ 40

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Từ đầu, Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết vì đức tin, mặc dầu chưa lãnh nhận bí tích Rửa Tội, thì họ đã được tẩy rửa bằng cái chết của họ vì Đức Kitô và với Đức Kitô. Được tẩy rửa bằng máu như vậy, cũng như ước muốn chịu Phép Rửa, vẫn mang lại hiệu quả của bí tích Rửa Tội, tuy đó không phải là bí tích.

Đối với những người dự tòng chết trước khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, việc họ khao khát tỏ tường muốn lãnh nhận bí tích này, liên kết với việc thống hối các tội lỗi của họ và với đức mến, bảo đảm cho họ ơn cứu độ mà họ đã không thể lãnh nhận qua bí tích.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1258-1259).

28 Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 1,1-5.8b-10 ; Mt 23,13-22. Tr  13
29 Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29. Đ  14
30 Thứ Tư. 1 Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32. X  15
31 Thứ Năm. 1 Tx 3,7-13 ; Mt 24,42-51. X  16

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tre Ngà số 11, phần 1