Thánh vịnh đáp ca Cháu nhận IV mùa vọng

https://youtu.be/9RFj4hbS9yw

https://youtu.be/QuatqwvQYMQ

Lm. Thái Nguyên