Thánh vịnh đáp ca Cháu nhật 12 mùa thường niên

https://youtu.be/P_Wv2ywPcCo

https://youtu.be/yWiZo2mpGcM

https://youtu.be/kpLNRWNYZVo

Lm. Thái Nguyên