Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 15 thường niên

https://youtu.be/u4-ne3zuMLg

https://youtu.be/4I17yRroO3I

https://youtu.be/a_Zopf808Z8

Lm. Thái Nguyên