Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 19 thường niên

https://youtu.be/tAhAenmJXpM

https://youtu.be/Z_aUHL6w3Ao

https://youtu.be/3JMJ_Wvu108

Lm. Thái Nguyên