Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 24 thường niên

https://youtu.be/DgGpIKK6c2I

https://youtu.be/I7hG0IyERtQ

Lm. Thái Nguyên