Thánh vịnh đáp ca lễ Chúa Hiển Linh

https://youtu.be/iR7ycUocffk

https://youtu.be/Bma6UUyiUOQ

Lm. Thái Nguyên