Thánh vịnh đáp ca tuần 13 thường niên

https://youtu.be/eZDqovI3-SQ

https://youtu.be/XWxgJcAkhEQ

https://youtu.be/74jHZnyl1zg

Lm. Thái Nguyên