Thiệp mời lễ làm tạ ơn khánh thành nhà thờ giáo họ Tân Thành – giáo xứ Tân Cương