Thông báo chương trình lễ các thánh tử đạo Bắc Ninh

Giáo Phận Bắc Ninh

Thông Báo

Chương trình Hành Hương Năm Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Địa điểm và thời gian

  1. Địa điểm: nhà thờ chính tòa
  2. Thời gian: thứ sáu, 24/08/2018
  3. Chương trình cung nghinh linh cốt các thánh tử đạo

19h.00: tập trung tại sảnh Trung tâm mục vụ.

19h.15. hát kinh Chúa Thánh Thần

  • Cha chủ tế: xông hương kiệu/ đọc lời nguyện
  • Đoàn đồng tế và kiệu thánh tích tiến vào nhà thờ.
  • Thứ tự đoàn rước:

– Bình hương, thánh giá nến cao, ( quí thầy)

– Sách phúc âm (cha dòng Mẹ Chúa cứu chuộc)

–  Lễ Sinh, Quí thày chủng sinh, Nam nữ tu sĩ, Đoàn kim nhạc, Kiệu, đoàn đồng tế.

( trong khi đi rước- đoàn kim nhạc cử bài các tử đạo – đọc kinh thánh tử đạo VN)

  1. Thánh lễ:

 Bắc Ninh, 22/08/2018 (Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương)

T/m Ban tổ chức

Lm. Phê rô Nguyễn Văn Thủy, Op

 Đặc Trách Tu Sĩ