Tông Đồ Cầu Nguyện, 12.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-01-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hướng đến ngày mới đang mở ra trước mắt bạn và dâng lời tạ ơn Cha vì tất cả những gì Cha đã ban cho. “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3,16) Hôm nay đây, hãy tạ ơn Cha vì bạn được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tạ ơn Cha vì đã tặng ban cho bạn món quà Đức Tin. Hãy dâng ngày sống của bạn theo ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Look forward to the day ahead of you and give thanks to God for all that he has giving you. “I baptize you with water; but he who is mightier than I is coming, the thong of whose sandals I am not worthy to untie; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire” (Luke 3:16). On this day, give thanks to God for your own baptism, thank him for the gift of faith. Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu đã mặc lấy đau thương và lỗi tội của toàn thể nhân loại trên lưng mình. Để sống cùng nhân loại, Ngài đã chịu Phép Rửa, mà đáng lí ra Ngài đâu cần phải thế. Hôm nay, Đấng Phục Sinh vẫn đang sống và hoạt động giữa chúng ta. Bạn có chú ý đến sự hiện diện của Ngài trên thế giới này chăng? Nguyện xin Thiên Chúa ban ân sủng để bạn khám phá ra Chúa Giêsu giữa tất cả những gì bạn làm trong ngày.

WITH JESUS DURING A DAY

Jesus carried the pains and failures of all humanity on his back. Living with his people, he was baptized as one who didn’t need it. Today the Risen One still lives and acts among us. Do you notice his presence in the world? Ask God for the grace to discover Jesus in the midst of all that you are doing today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại một tuần qua và nhìn xem Chúa đã ở bên cạnh bạn như thế nào. Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những gì bạn đã nhận được, sức khỏe, khả năng lao động. Bạn có làm việc với sự tự do nội tâm không? Hãy nghĩ về mọi thứ, điểm yếu trong tính cách, về một ai đó, hay một tình huống nào đó làm bạn mất đi sự tự do nội tâm. Bạn có mở lòng ra đón nhận ân sủng của Chúa để bạn được lớn lên trong tự do không? Hãy quyết tâm sống với niềm vui và sự tự do từ trong sâu thẳm trái tim mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your week and see how God was with you. Give thanks to God for what you received, as well as your health, and ability to work. Did you act with an inner freedom? Think about something, a weaknesses of character, person or situation that has taken away your inner freedom. Are you open to receiving the grace from God you need to grow in freedom? Make a resolution to live with joy and freedom of heart. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.