Tông Đồ Cầu Nguyện, 8.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-05-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày hôm nay, Chúa Cha mời gọi con sống gần gũi hơn với trái tim của Ngài, “Lạy Cha, hôm nay xin giúp con bước đi cùng Cha trong sự thật, để mời gọi và sẻ chia cuộc sống mà Ngài ban tặng cho con. Xin giữ con khăng khít với láng giềng, chia sẻ trong cộng đoàn và trong mọi việc, xin cho con biết chọn phục vụ mọi người.” Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các phó tế, luôn sống đức tin của họ nơi cộng đoàn và trong gia đình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The Lord invites you this day to live near his Heart. Pray, “Lord, help me today to walk with you, in your truth, to welcome and share the life you give me. Keep me close to my neighbor, sharing in community and always choosing to serve them in everything I do.” Offer your day for deacons who live out their charism in their community and with their families. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy dành đôi chút thời gian để gặp gỡ Thiên Chúa. Đừng bỏ lỡ thời gian với người luôn chờ đợi bạn. Hãy nhìn lại tâm hồn mình, suy xét về tất cả mọi người, mọi sự kiện, và mọi hành động. Thiên Chúa nói với bạn qua những điều thực tại, vì vậy hãy đem tất cả mọi điều bạn sống vào lời cầu nguyện, và thân thưa với Thiên Chúa. ĐGH Phanxicô nhắn nhủ rằng: “Thinh lặng, suy ngẫm và cầu nguyện. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hiểu được những dấu chỉ của thời đại, và những điều Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta.”

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment to encounter the Lord. Do not skip your time spent with the one who waits to be with you. Go back through your heart, examining all the people, events, and activities. The Lord speaks to you in these realities, so bring everything you live to prayer and discuss it with the Lord. Pope Francis recommends, “Silence, reflection and prayer. Only then can we understand the signs of the times and what Jesus wants to tell us.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con góp nhặt những suy nghĩ trong thời khắc cuối ngày. Con nhìn lại tâm hồn về những điều con đã trải nghiệm và cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã ban tặng cho con. Liệu rằng có ai đang cần bàn tay con, lời nói, một cái ôm, một nụ cười hay chính sự hiện diện của con? Hay có ai cần con, để gặp gỡ gương mặt của Chúa? Con có để Chúa hiện diện qua con trong cuộc sống của tha nhân hay không? Con xin dâng cuộc sống này lên Chúa và nguyện sẵn sàng phục vụ tha nhân vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I gather my thoughts at the end of the day. I go back through my heart to what I experienced and thank God for what he has given me today. Who needed my hands, my word, my hug, my smile or my presence? Who needed me to be the face of God? Did I allow God to be present through me in the lives of others? I offer my life to God and pledge my willingness to serve my neighbor tomorrow. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao