Tông đồ Cầu nguyện, 9.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-04-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành ngày Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giê-su quỳ xuống trước mặt các môn đệ, Ngài nêu gương cho các ông thấy cách cư xử với anh em mình, nhưng ông Phê-rô liền thưa: “Thầy mà rửa chân cho con sao.”, Chúa Giê-su trả lời: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” (Ga 13,8)

Lạy Chúa Giê-su, một con người nhỏ bé, một người tôi tớ, Ngài biểu lộ mẫu gương tối cao, và nuôi dưỡng con bằng chính Mình và Máu Ngài, để con có thể vững bước theo Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay, để Ngài dạy con biết trở nên bé nhỏ, một người tôi tớ theo chân Ngài. Lạy Cha chúng con…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Today Holy Thursday, we celebrate in the Church the institution of the Eucharist. Jesus kneels before his disciples to show them how to behave like brothers, but Peter resists, “’You will never wash my feet.’ Jesus answered him, ‘Unless I wash you, you will have no inheritance with me.’” (John 13:8) Lord Jesus, you the little one, the servant, you show me the supreme example, and you nourish me with your Body and your Blood so that I can follow you on this path. I offer you my day, teach me to make myself small and a servant in your footsteps. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

ĐGH Phanxicô nói với chúng ta về nghi thức rửa chân trong ngày thứ Năm tuần Thánh: “Hành động quỳ xuống rửa chân nói lên rằng: ‘Thầy là người phục vụ anh em’. Và giữa chúng ta cũng vậy, chẳng phải chúng ta cũng rửa chân mỗi ngày đó sao? Nhưng điều ấy có ý nghĩa gì? Nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau…nếu Chúa muốn chúng ta phục vụ người khác, hãy cứ làm như vậy. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 

WITH JESUS DURING A DAY

Pope Francis speaks to us about the washing of the feet on Holy Thursday: “Washing the feet says, ‘I am at your service.’ And we too, among us, don’t we have to wash feet every day? But what does that mean? That we have to help each other…if he asks you for to serve others, do it. This is what Jesus teaches us.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua. Giờ đây, con nhìn lại cách con đã khởi đầu và kết thúc ngày sống của mình. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng vâng theo ý Chúa hay chưa? Con đã làm được điều gì để đáp lại ý chỉ cầu nguyện mà ĐGH Phanxicô đã giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu? Con có dâng đời mình và hết thảy mọi việc con làm cho Chúa không? Con nhìn lại cách sử dụng mạng internet của mình và tìm ra phương cách thích hợp để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.