Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-02-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin dâng lên ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện theo ý mà ĐGH Phanxicô đã mời gọi chúng con cầu nguyện trong tháng này là biết lắng nghe và quan tâm giúp đỡ anh chị em di dân. “Nghi ngờ và cảm thấy sợ hãi đều không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là khi các nỗi ngờ vực và sợ hãi đó điều khiển lối suy nghĩ và cách hành động của chúng ta đến độ bảo thủ, hẹp hòi và thậm chí là phân biệt chủng tộc dù có khi chúng ta cũng không ý thức được.” (ĐGH. Phanxicô) Hôm nay, con sẽ dành thời gian để nhìn lại cách con đối xử với những người không nằm trong nhóm bạn hoặc cộng đoàn của mình. Lạy Cha chúng con …    

WITH JESUS IN THE MORNING

Offer your day for the intention of Pope Francis, who invites us to listen to the voice of migrants. “The problem is not the fact of having doubts and feeling fear. The problem is when those doubts and fears condition our way of thinking and acting to the point of becoming intolerant, closed and perhaps, without realizing, even racist ”(Pope Francis). Take time today to reflect on the treatment you give to those who are not part of your group or community. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong bước thứ bảy “Đường Của Con Tim”, chúng ta liên kết sự hy sinh bỏ mình của ta với sự hiến tế của Chúa Giêsu. Biết mình được yêu thương, được chọn, và có Chúa ở cùng làm cho ta có phẩm giá, tràn đầy lòng biết ơn và có khả năng đáp lại mọi sự mình nhận được bằng cách sẵn sàng hiến dâng sự sống mình cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Để có thể như vậy, chúng ta lựa chọn lối sống đi ngược với sự ích kỷ. Bạn đã sử dụng thời giờ của mình như thế nào? Bạn quan tâm đến gia đình và bạn bè như thế nào? Bạn hãy làm mới lại sự dâng hiến cho Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

In the seventh step of The Way of the Heart we unite our surrender with that of Jesus. Knowing that we are loved, chosen and inhabited by God gives us dignity, fills us with gratitude and makes us capable of responding to all that we have received by offering our own life in availability to his mission. We offer it by acting against selfishness. How do you use your time? How much attention do you devote to your family and friends? Renew within yourself your surrender to the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con hồi tâm nhìn lại ngày sống và tất cả những gì đã diễn ra hôm nay. Có ai cần đến đôi tay, lời nói, một cái ôm, một nụ người hoặc là sự hiện diện của con chăng? Con nhận ra gương mặt của Chúa nơi ai? Con đã mang sự hiện diện của Chúa đến trong cuộc sống của người khác chưa? Chúa ơi, con xin dâng cuộc sống con cho Chúa và sẵn sàng phục vụ anh em mình vào ngày mai. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.